Ikona nagłówka

Regulamin głosowania

 

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO

„MAMY FIOŁA NA MAŁOPOLSKĘ”,

o statuetkę Małopolskiego FIO-łka Publiczności

wręczaną najciekawszej Inicjatywie zrealizowanej w ramach programu Małopolska Lokalnie edycja 2022, wybranej przez internautów

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu internetowego „Mamy FIOła na Małopolskę” o statuetkę FIO-łka PUBLICZNOŚCI wręczaną najciekawszej inicjatywie zrealizowanej w ramach programu Małopolska Lokalnie edycja 2022, wybranej przez internautów, organizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych na stronie http://malopolskalokalnie.pl
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Strona Konkursu” – dedykowana podstrona internetowa, która umożliwia Uczestnikom Konkursu oraz Głosującym na wzięcie udziału w Konkursie; Działanie podstrony konkursowej polega na umożliwieniu użytkownikom www.malopolskalokalnie.pl na oddanie głosu na wybraną przez nich Inicjatywę;

2) „Konkurs” – Konkurs będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowywany i nadzorowany przez Organizatora;

3) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.malopolskalokalnie.pl;

4) “Organizator” – podmiot przygotowujący i nadzorujący Konkurs, rozumiany jako:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000301501, posiadające numer NIP 9452102152, posiadające numer REGON 120665488, dalej zwana również Koordynatorem;

5) „Głosujący” – osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkująca terytorium województwa małopolskiego, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

6) „Uczestnik Konkursu” – podmiot będący autorem Inicjatywy, który realizował projekt w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022;

7) „Inicjatywa” – projekt współfinansowany ze środków konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022;

8) „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1.

§ 2

Organizator Konkursu

 1. Za przeprowadzenie Konkursu oraz jego prawidłowy przebieg odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Do zadań Organizatora należą:
 • monitorowanie prawidłowości funkcjonowania Strony Konkursu;
 • kontakt z Uczestnikami Konkursu oraz Głosującymi, w tym udzielanie bieżących odpowiedzi na zadawane pytania;
 • kontakt z mediami.

§ 3

Konkurs

 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Strony Konkursu http://malopolskalokalnie.pl/glosowanie i trwa od 14 do 27 listopada 2022 roku
 2. Uczestnictwo w Konkursie polega na oddaniu głosu na stronie www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie na wybraną przez Głosującego Inicjatywę zrealizowaną w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022.
 3. Warunkiem skutecznego oddania głosu na stronie Konkursu jest posiadanie aktywnego adresu email i potwierdzenie oddania głosu poprzez link aktywacyjny przesłany na podany adres email. Dodatkowo, oddanie głosu jest uwierzytelniane poprzez captcha.
 4. Oddając głos, Głosujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 5. Głosujący, przez cały okres trwania Konkursu, może głosować wiele razy na wybraną przez siebie Inicjatywę, z tym zastrzeżeniem, że nie więcej jeden głos dziennie z jednego urządzenia oraz z jednego adresu IP.
 6. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionej wątpliwości co do naruszenia zasad oddawania głosów przez Głosujących, Organizator ma prawo unieważnienia głosów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie oddania ich w niedozwolony sposób.

§4

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • statuetka Małopolskiego FIOłka Publiczności
 • tytuł „Najciekawszej Inicjatywy wybranej przez internautów zrealizowanej w ramach Programu Małopolska Lokalnie, edycja 2022”
 • nagroda finansowa w wysokości 1500 zł ufundowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
 1. Nagrody wskazane w ustępie 1 otrzymuje Uczestnik Konkursu, który otrzymał największą liczbę ważnych głosów w konkursie.
 2. W przypadku otrzymania przez Uczestników Konkursu równej ilości głosów o wygranej zadecyduje głosowanie internetowe wśród wszystkich Uczestników Konkursu. W razie konieczności, zasady i sposób głosowania określi Organizator w dniu po zakończeniu glosowania internetowego poprzez stronę www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie
 3. Nagrody zostaną przyznane w dniu określonym przez Organizatora. Po tym terminie odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, w terminie do dnia 31.01.2023.
 4. Laureaci nie są uprawnieni do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot trzeci.
 5. W przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od uprzedniego wypełnienia oświadczenia oraz przekazania Organizatorowi przez laureata kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody.

§ 5.

Dane osobowe

 1. Maile Głosujących zgłoszone w ramach oddawania głosu służą tylko do przesłania zautomatyzowanego maila z linkiem potwierdzającym udział w głosowaniu oraz wygenerowania listy zwycięskich w Konkursie Inicjatyw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu rozpatrzenia ewentualnych pytań, wniosków lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c. f RODO). Nie są przetwarzane w żaden inny sposób.
 2. Zgodnie z art. 13 RODO Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Głosujących oraz, że:

a) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

b) Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom, którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył wykonywanie czynności związanych z jego działalnością,

c) Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu oraz później przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa,

d) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Głosującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

e) Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Głosujących jest niezbędne dla przeprowadzenia głosowania – konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w głosowaniu,

f) Dane osobowe Głosujących nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

3.  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wykorzystuje w mechanizmie Konkursu pliki „cookies”, które automatycznie zbierają informacje pozwalające dostosowywać funkcjonalności strony do indywidualnych preferencji Uczestnika Konkursu i/lub Głosującego. Każdy użytkownik Strony Konkursu http://malopolskalokalnie.pl/glosowanie ma możliwość wyłączenia narzędzia „cookies” w ramach własnej przeglądarki, co może jednakże ograniczyć poprawność funkcjonowania serwisu Konkurs.

§ 6.

Publiczne informowanie o Uczestnikach Konkursu i jego laureatach

 1. W zakresie udzielonej zgody na publiczne informowanie przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych o laureatach Konkursu, o której mowa w § 7. ust. 1 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie takiej informacji – w ramach działalności statutowej Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych – w Internecie. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na profilach Organizatorów i Partnerów w serwisie społecznościowym http://facebook.com oraz stronach internetowych:
 1. W celu wykonania postanowień ust. 1 przez Organizatora, Uczestnik Konkursu, któremu przyznano nagrodę wyraża jednocześnie zgodę na rejestrację przebiegu jej wręczenia lub odpowiednio przebiegu spotkania, imprezy w trakcie której nagroda zostanie wręczona, w tym utrwalenia oraz zamieszczenia jego wizerunku, na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1.
 2. O publicznym informowaniu o laureatach Konkursu, bądź też zaniechaniu takiego informowania, decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

§ 7.

Prawa własności intelektualnej

 1. Treść Strony Konkursu jest chroniona prawem autorskim.
 2. Organizatorowi w stosunku do treści zawartych na Stronie Konkursu, w szczególności do nazw, symbolów oraz elementów systemu identyfikacji graficznej Konkursu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, które korzystają z ochrony prawnej.
 3. Wykorzystanie treści zawartych na Stronie Konkursu, w jakiejkolwiek formie oraz w jakimkolwiek zakresie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, może narażać użytkownika na odpowiedzialność prawną, w tym majątkową – z wyłączeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

§ 8.

Przerwy w funkcjonowaniu Strony Konkursu

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Konkursu wynikający z przerw w dostępności pracy serwera lub prawidłowego działania jakichkolwiek funkcjonalności strony: http://malopolskalokalnie.pl/glosowanie, a także za szkody poniesione przez Uczestników Konkursu i/lub Głosujących wynikające z tego tytułu.

§ 9.

Kontakt

 1. Wszelkie pytania, wnioski, reklamacje i sugestie związane z przebiegiem i udziałem w Konkursie Uczestnicy Konkursu oraz Głosujący winni kierować na adres poczty elektronicznej Organizatora agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl
 2. Pytania, wnioski i sugestie oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej i zawierać co najmniej: imię, nazwisko, oraz adres osoby piszącej wraz z opisem i powodem zgłaszanych pytań, wniosków, reklamacji i sugestii. Wiadomości kierowane do Organizatora nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 3. Ewentualne reklamacje zostaną rozpoznane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych.

§ 10.

Prawo właściwe

W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Konkursu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

§ 11.

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 października 2022 roku, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na stronie projektu Małopolska Lokalnie www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030