Ikona nagłówka

Regulamin głosowania

REGULAMIN KONKURSU „MAMY FIOŁA NA MAŁOPOLSKĘ”,

CZYLI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ ZREALIZOWANĄ
W RAMACH PROGRAMU MAŁOPOLSKA LOKALNIE, EDYCJA 2021

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Mamy FIOła na Małopolskę”, czyli konkursu na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2021 organizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych na stronie http://malopolskalokalnie.pl
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Strona Konkursu” – dedykowana podstrona internetowa, która umożliwia Uczestnikom Konkursu oraz Głosującym na wzięcie udziału w Konkursie; Działanie podstrony konkursowej polega na umożliwieniu użytkownikom www.malopolskalokalnie.pl na oddanie głosu na wybraną przez nich Inicjatywę;

2) „Konkurs” – Konkurs będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowywany i nadzorowany przez Organizatora;

3) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.malopolskalokalnie.pl;

4) “Organizator” – podmiot przygotowujący i nadzorujący Konkurs, rozumiany jako:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000301501, posiadające numer NIP 9452102152, posiadające numer REGON 120665488, dalej zwana również Koordynatorem;

5) „Głosujący” – osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkująca terytorium województwa małopolskiego, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

6) „Uczestnik Konkursu” – podmiot będący autorem Inicjatywy, który realizował projekt w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2021.

7) „Inicjatywa” – projekt współfinansowany ze środków konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2021:

8) „Koordynator” – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

§ 2

Koordynator Konkursu

 1. Za przeprowadzenie Konkursu oraz jego prawidłowy przebieg odpowiedzialny jest Koordynator.
 2. Do zadań Koordynatora należą:
 • monitorowanie prawidłowości funkcjonowania strony Konkursu;
 • kontakt z Uczestnikami Konkursu oraz Głosującymi, w tym udzielanie bieżących odpowiedzi na zadawane pytania;
 • kontakt z mediami.

§ 3.

Konkurs

 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Strony Konkursu http://malopolskalokalnie.pl/glosowanie i trwa od 29 listopada 2021 roku do 06 grudnia 2021 roku.
 2. Uczestnictwo w Konkursie polega na oddaniu głosu na stronie www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie na wybraną przez Głosującego Inicjatywę zrealizowaną w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2021.
 3. Warunkiem skutecznego oddania głosu na stronie Konkursu jest posiadanie aktywnego adresu email i potwierdzenie oddania głosu poprzez w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.
 4. Głosujący, przez cały okres trwania Konkursu, może głosować wiele razy na wybraną przez siebie Inicjatywę, z tym zastrzeżeniem, że nie więcej niż jeden głos dziennie.

§ 4.

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:

1) I miejsce: statuetka Małopolskiego FIOłka wraz z tytułem „Najciekawszej Inicjatywy zrealizowanej w Małopolsce w ramach Programu Małopolska Lokalnie, edycja 2021” oraz nagrodą finansową w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

2) II i III miejsce: statuetka Małopolskiego FIOłka, nagrody rzeczowe od partnerów Programu Małopolska Lokalnie.

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może zdobyć wyłącznie jeden tytuł za otrzymanie największej liczby głosów w konkursie w ramach Konkursu.
 2. W przypadku otrzymania przez Uczestników Konkursu równej ilości głosów, tytuły oraz nagrody rzeczowe przyznane zostaną ex aequo.
 3. Nagrody zostaną przyznane w dniu 11.12.2021 roku, w trakcie Balu Społecznika. Po tym terminie odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, w terminie do dnia 31.01.2022.
 4. Za wygrane nagrody rzeczowe laureatom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, jak też brak jest możliwości wymiany nagrody na inną. Nadto, laureaci nie są uprawnieni do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot trzeci.
 5. W przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od uprzedniego wypełnienia oświadczenia oraz przekazania Organizatorowi przez laureata kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody.

§ 5.

Dane osobowe Głosujących

 1. Maile Głosujących zgłoszone w ramach oddawania głosu służą tylko do przesłania zautomatyzowanego maila z linkiem potwierdzającym udział w głosowaniu oraz wygenerowania listy zwycięskich w Konkursie Inicjatyw. Nie są przetwarzane w żaden inny sposób.
 2. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wykorzystuje w mechanizmie Konkursu pliki „cookies”, które automatycznie zbierają informacje pozwalające dostosowywać funkcjonalności strony do indywidualnych preferencji Uczestnika Konkursu i/lub Głosującego. Każdy użytkownik Strony Konkursu http://malopolskalokalnie.pl/glosowanie ma możliwość wyłączenia narzędzia „cookies” w ramach własnej przeglądarki, co może jednakże ograniczyć poprawność funkcjonowania serwisu Konkurs.

§ 6

Publiczne informowanie o Uczestnikach Konkursu i jego laureatach

 1. O publicznym informowaniu o laureatach Konkursu, bądź też zaniechaniu takiego informowania, decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

§ 7

Prawa własności intelektualnej

 1. Treść Strony Konkursu jest chroniona prawem autorskim.
 2. Organizatorowi w stosunku do treści zawartych na Stronie Konkursu, w szczególności do nazw, symbolów oraz elementów systemu identyfikacji graficznej Konkursu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, które korzystają z ochrony prawnej.
 3. Wykorzystanie treści zawartych na Stronie Konkursu, w jakiejkolwiek formie oraz w jakimkolwiek zakresie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, może narażać użytkownika na odpowiedzialność prawną, w tym majątkową – z wyłączeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

§ 8

Przerwy w funkcjonowaniu Strony Konkursu

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Konkursu wynikający z przerw w dostępności pracy serwera lub prawidłowego działania jakichkolwiek funkcjonalności strony: http://malopolskalokalnie.pl/glosowanie, a także za szkody poniesione przez Uczestników Konkursu i/lub Głosujących wynikające z tego tytułu.

§ 9

Kontakt i Reklamacje

 1. Wszelkie pytania i sugestie związane z przebiegiem i udziałem w Konkursie Uczestnicy Konkursu oraz Głosujący winni kierować na adres poczty elektronicznej Koordynatora agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl
 2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej i zawierać co najmniej: imię, nazwisko, oraz dokładny adres osoby składającej reklamację wraz z opisem i powodem reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, Organizator przed ich rozpatrzeniem ma prawo zwrócić się o ich uzupełnienie we wskazanym przez siebie zakresie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w jego imieniu. O wyniku reklamacji Uczestnik Konkursu i/lub Głosujący zostanie poinformowany w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 10

Prawo właściwe

W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Konkursu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

§ 11

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2021 roku, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na stronie projektu Małopolska Lokalnie www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie .

 

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030