Ikona nagłówka

Regulamin konkursu o statuetkę Małopolskiego FIOłka Specjalnego

REGULAMIN KONKURSU

„MAMY FIOŁA NA MAŁOPOLSKĘ”

o statuetkę Małopolskiego FIO-łka Specjalnego

wręczaną najciekawszej Inicjatywie zrealizowanej w ramach programu
Małopolska Lokalnie edycja 2022, wybranej przez Uczestników Konkursu

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu internetowego „Mamy FIOła na Małopolskę” o statuetkę Małopolskiego FIO-łka Specjalnego wręczaną najciekawszej inicjatywie zrealizowanej w ramach programu Małopolska Lokalnie edycja 2022, wybranej przez Uczestników Konkursu, organizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Formularz Konkursu” – dedykowany formularz internetowy Microsoft Forms, który umożliwia Uczestnikom Konkursu oraz Głosującym na wzięcie udziału w Konkursie; Działanie formularza konkursowego polega na umożliwieniu Głosującym oddanie głosów na 3 wybrane przez nich Inicjatywy;

2) „Konkurs” – Konkurs będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowywany i nadzorowany przez Organizatora;

3) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.malopolskalokalnie.pl;

4) “Organizator” – podmiot przygotowujący i nadzorujący Konkurs, rozumiany jako:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000301501, posiadające numer NIP 9452102152, posiadające numer REGON 120665488.

5) „Głosujący” – grupa nieformalna lub młoda organizacja pozarządowa realizująca projekt dofinansowany w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie w roku 2022, oddająca głosy na 3 wybrane najciekawsze Inicjatywy.

6) „Uczestnik Konkursu” – podmiot będący autorem Inicjatywy, który realizował projekt w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022, rozumiany jako grupa nieformalna lub młoda organizacja pozarządowa, inaczej „Głosujący”.

7) „Inicjatywa” – projekt współfinansowany ze środków konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022:

§ 2

Organizator Konkursu

 1. Za przeprowadzenie Konkursu oraz jego prawidłowy przebieg odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Do zadań Organizatora należą:

– monitorowanie prawidłowości funkcjonowania Formularza Konkursu;

– kontakt z Uczestnikami Konkursu oraz Głosującymi, w tym udzielanie bieżących odpowiedzi na zadawane pytania;

– weryfikacja poprawności oddanych głosów;

– kontakt z mediami.

§ 3

Konkurs

 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Formularza Konkursu

https://bit.ly/MałopolskiFIOłekSpecjalny i trwa od 21 do 27 listopada 2022 roku.

 1. Uczestnictwo w Konkursie polega na przydzieleniu punktów na stronie https://bit.ly/MałopolskiFIOłekSpecjalny trzem wybranym przez Głosującego Inicjatywom zrealizowanym w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022.
 2. Warunkiem skutecznego oddania głosu na stronie Konkursu jest podanie nazwy Głosującego (grupy nieformalnej lub młodej organizacji), imienia i nazwiska przedstawiciela Głosującego oraz adresu email.
 3. Przedstawicielem Głosującego może być tylko i wyłącznie osoba, która została wskazana, jako członek grupy nieformalnej lub reprezentant młodej organizacji, we wniosku złożonym w generatorze Witkac.
 4. Oddając głos, Głosujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 5. Głosujący, przez cały okres trwania Konkursu, może głosować jeden raz, poprzez wybranie 3 najciekawszych Inicjatyw przyporządkowując im od 3 do 1 punktu, gdzie
 • 3  pkt dla Inicjatywy, która powinna mieć miejsce 1,
 • 2  pkt dla Inicjatywy, która powinna mieć miejsce 2,
 • 1 pkt dla Inicjatywy, która powinna mieć miejsce 3.
 1. Przydzielenie większej ilości punktów w ramach jednego Formularza Konkursu niż wynika to z Regulaminu Konkursu, powoduje unieważnienie oddanych w danym Formularzu Konkursu głosów.
 2. Głosujący / Uczestnik Konkursu nie może przydzielić punktów własnej Inicjatywie. Taki głos będzie nieważny i nie będzie liczony do sumy przydzielonych punktów.
 3. W przypadku gdy uprawniony Głosujący zagłosuje kilkukrotnie z różnych adresów e-mail, przy liczeniu głosów będzie brany pierwszy wypełniony Formularz Głosowania (za wyjątkiem ust. 5, w tym przypadku będzie brany pod uwagę kolejny Formularz Głosowania). Pozostałe głosy będą nieważne i nie będą liczone do sumy przydzielonych punktów.
 4. 10. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionej wątpliwości co do naruszenia zasad oddawania głosów przez Głosujących, Organizator ma prawo unieważnienia punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie oddania ich w niedozwolony sposób.

§ 4

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • statuetka Małopolskiego FIOłka Specjalnego
 • tytuł „Najciekawszej Inicjatywy wybranej przez realizatorów projektów zrealizowanej w ramach Programu Małopolska Lokalnie, edycja 2022”
 • nagroda finansowa w wysokości 1500 zł ufundowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
 1. Nagrody wskazane w ustępie 1 otrzymuje Uczestnik Konkursu, który otrzymał największą liczbę ważnych punktów w konkursie.
 2. W przypadku otrzymania przez kilku Uczestników Konkursu równej ilości punktów o wygranej zadecyduje głosowanie internetowe wśród wszystkich pozostałych Uczestników Konkursu. W razie konieczności, zasady i sposób głosowania określi Organizator w dniu po zakończeniu glosowania internetowego poprzez stronę www.malopolskalokalnie.pl
 3. Nagrody zostaną przyznane w dniu określonym przez Organizatora. Po tym terminie odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, w terminie do dnia 31.01.2023.
 4. Laureaci nie są uprawnieni do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot trzeci.
 5. W przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od uprzedniego wypełnienia oświadczenia oraz przekazania Organizatorowi przez laureata kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody.

§ 5

Dane osobowe

 1. Dane Głosujących zgłoszone w ramach oddawania głosu służą tylko do potwierdzenia skuteczności oddanego głosu oraz wygenerowania i opublikowania listy zwycięskich w Konkursie Inicjatyw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu rozpatrzenia ewentualnych pytań, wniosków lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c. f RODO). Nie są przetwarzane w żaden inny sposób.
 2. Zgodnie z art. 13 RODO Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Głosujących oraz, że:
 3. dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
 4. dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom, którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył wykonywanie czynności związanych z jego działalnością,
 5. dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu oraz później przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa,
 6. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Głosującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 7. podanie danych osobowych w postaci nazwy grupy nieformalnej lub młodej organizacji, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przez Głosujących jest niezbędne dla przeprowadzenia głosowania – konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w głosowaniu,
 8. dane osobowe Głosujących nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

§ 6

Publiczne informowanie o Uczestnikach Konkursu i jego laureatach

 1. W zakresie udzielonej zgody na publiczne informowanie przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych o laureatach Konkursu, o której mowa w § 5. Głosujący wyraża zgodę na podanie takiej informacji – w ramach działalności statutowej Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych – w Internecie. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na profilach Organizatora i Partnerów konkursu w serwisie społecznościowym http://facebook.com oraz stronach internetowych:

www.bis-krakow.pl

www.forumoswiatowe.com.pl

www.ngo.krakow.pl/

www.malopolska.pl/

www. malopolskalokalnie.pl

www.marr.pl

 1. W celu wykonania postanowień ust. 1 przez Organizatora, Głosujący, któremu przyznano nagrodę wyraża jednocześnie zgodę na rejestrację przebiegu jej wręczenia lub odpowiednio przebiegu spotkania, imprezy w trakcie której nagroda zostanie wręczona, w tym utrwalenia oraz zamieszczenia jego wizerunku, na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1.
 2. O publicznym informowaniu o laureatach Konkursu, bądź też zaniechaniu takiego informowania, decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

§ 7

Prawa własności intelektualnej

 1. Treść Formularza Konkursu jest chroniona prawem autorskim.
 2. Organizatorowi w stosunku do treści zawartych w Formularzu Konkursu, w szczególności do nazw, symbolów oraz elementów systemu identyfikacji graficznej Konkursu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, które korzystają z ochrony prawnej.
 3. Wykorzystanie treści zawartych na Formularzu Konkursu, w jakiejkolwiek formie oraz w jakimkolwiek zakresie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, może narażać użytkownika na odpowiedzialność prawną, w tym majątkową – z wyłączeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

§ 8

Przerwy w funkcjonowaniu Strony Konkursu

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Formularza Konkursu wynikający z przerw w dostępności pracy serwera lub prawidłowego działania jakichkolwiek funkcjonalności strony: https://bit.ly/MałopolskiFIOłekSpecjalny , a także za szkody poniesione przez Uczestników Konkursu i/lub Głosujących wynikające z tego tytułu.

§ 9

Kontakt

 1. Wszelkie pytania, sugestie, wnioski i reklamacje związane z przebiegiem i udziałem w Konkursie Uczestnicy Konkursu oraz Głosujący winni kierować na adres poczty elektronicznej Organizatora agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl
 2. Pytania, wnioski, sugestie i reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej i zawierać co najmniej: imię, nazwisko, oraz adres osoby piszącej wraz z opisem i powodem zgłaszanych pytań i sugestii. Wiadomości kierowane do Organizatora nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 3. Ewentualne reklamacje zostaną rozpoznane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych.

§ 10

Prawo właściwe

W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Konkursu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

§ 11

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2022 roku, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na stronie projektu Małopolska Lokalnie.

 

 

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030