Ikona nagłówka

Regulamin konkursu o statuetkę Małopolskiego FIOłka Roku

REGULAMIN KONKURSU  

„MAMY FIOŁA NA MAŁOPOLSKĘ” 

o statuetkę Małopolskiego FIOłka Roku 

wręczaną w kategorii projektów społecznych oraz w kategorii projektów rozwojowych, zrealizowanych w ramach programu
Małopolska Lokalnie edycja 2023, wybranych przez Kapitułę Konkursu 

§1.

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Mamy FIOła na Małopolskę” o statuetkę Małopolskiego FIOłka Roku wręczaną w kategorii projektów społecznych najciekawszej inicjatywie, mającej znaczące oddziaływanie na lokalną społeczność oraz w kategorii projektów rozwojowych inicjatywie mającej największy wpływ na wzmocnienie potencjału organizacji, zrealizowanych w ramach programu Małopolska Lokalnie edycja 2023, wybranych przez Kapitułę Konkursu organizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Konkurs” – Konkurs będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowywany i nadzorowany przez Organizatora;  

2) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.malopolskalokalnie.pl; 

3) “Organizator” – podmiot przygotowujący i nadzorujący Konkurs, rozumiany jako:  

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000301501, posiadające numer NIP 9452102152, posiadające numer REGON 120665488, dalej zwana również Koordynatorem; 

4) „Kapituła Konkursu” – Organ powołany przez Organizatora, dokonujący wyboru najciekawszej Inicjatywy roku 2023, czyli Laureata Konkursu. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, MARR S.A. oraz partnerów projektu Małopolska Lokalnie takich jak: Województwo Małopolskie, Miasto Kraków, Powiat Oświęcimski, Powiat Myślenicki, Powiat Wielicki, Gmina Chrzanów, Gmina Kęty, Alexander Mann Solutions i Ambasadorów Małopolska Lokalnie.  

6) „Uczestnik Konkursu” – podmiot będący autorem Inicjatywy, który realizował projekt w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2023. 

7) „Inicjatywa” – projekt współfinansowany ze środków konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2023: 

§2

Organizator Konkursu 

 1. Za przeprowadzenie Konkursu oraz jego prawidłowy przebieg odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Do zadań Organizatora należą:
 • kontakt z Uczestnikami Konkursu oraz Kapitułą Konkursu, w tym udzielanie bieżących odpowiedzi na zadawane pytania; 
 • organizacja prac Kapituły Konkursu; 
 • informowanie o wynikach Konkursu; 
 • kontakt z mediami.  

§3

Wybór Laureatów Konkursu 

 1. Wyboru Laureatów Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu. 
 2. Funkcję Przewodniczącej Kapituły Konkursu pełni Ewa Chromniak, prezeska Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, przedstawicielka Organizatora Konkursu.    
 3. Przed pierwszym posiedzeniem Kapituły Konkursu jej członkowie/ członkinie: 
 • zapoznają się z Regulaminem Konkursu, 
 • zapoznają się z otrzymanymi materiałami dotyczącymi wszystkich realizowanych w roku 2023 Inicjatyw, 
 • w podziale na grupy robocze, oceniają indywidualnie – punktowo i opisowo – przydzielone inicjatywy zgodnie z poniższymi kryteriami: 

I PROJEKTY SPOŁECZNE 

 1. Potencjalnie długofalowe oddziaływanie projektu/ zmiana społeczna jaką projekt powoduje w środowisku 0-20 pkt 
 2. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej m.in. buduje więzi sąsiedzkie, wpływa na rozwój współpracy lokalnej 0-20 pkt 
 3. Nowatorski charakter projektu w skali lokalnej i ponadlokalnej 0-20 pkt 

          Razem: 0-60 pkt  

II PROJEKTY ROZWOJOWE 

 1. Wpływ projektu na rozwój potencjału organizacji 0-20 pkt 
 2. Projekt pozwala organizacji wejść w nowe obszary działalności lub stanowi rozwinięcie dotychczasowej oferty 0-20 pkt 
 3. Oryginalność, innowacyjność metod rozwoju organizacji 0-20 pkt 

        Razem: 0-60 pkt 

4. Na podstawie przydzielonej przez poszczególnych członków Kapituły punktacji, z każdej grupy roboczej wybrane zostaną trzy Inicjatywy z największą ilością głosów, które przejdą do kolejnego etapu oceny.

5. Kapituła Konkursu podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu Laureatów Konkursu Małopolska Lokalnie – w kategorii projektów społecznych najciekawszej inicjatywie, mającej znaczące oddziaływanie na lokalną społeczność oraz w kategorii projektów rozwojowych inicjatywie mającej największy wpływ na wzmocnienie potencjału organizacji – realizowanej w roku 2023 na posiedzeniu, które odbędzie się w wersji hybrydowej. Sposób obecności członków Kapituły w posiedzeniu zależy od możliwości czasowej członka/ członkini Kapituły. O ważności posiedzenia decyduje obecność min 14 członków/ członkiń Kapituły (więcej niż 50 %). 

6. Podczas posiedzenia Kapituły zostaną zaprezentowane wybrane Inicjatywy, które członkowie/ członkowie Kapituły będą oceniać.  

7. W sytuacji braku zgody co do wyniku, o sposobie procedowania wyłonienia Laureata Konkursu decyduje na posiedzeniu Kapituły Konkursu Przewodnicząca Kapituły po konsultacji z członkami / członkiniami Kapituły.  

8. W przypadku, gdy wybrana przez Kapitułę Konkursu Inicjatywa otrzyma jednocześnie nagrodę od internautów, czyli FIOłka Publiczności, automatycznie otrzyma ona wyróżnienie od Kapituły, a Laureatem Konkursu będzie kolejna Inicjatywa z największą ilością głosów od Kapituły w danej kategorii. 

9. Kapituła Konkursu podejmie decyzję rozstrzygającą wyniki Konkursu najpóźniej do 8 grudnia 2023 r.

§4

Nagrody 

 1. Nagrodami w Konkursie są:  
 • statuetka Małopolskiego FIOłka Roku 
 • tytuł „Najciekawszej Inicjatywy w kategorii projektów społecznych, wybranej przez Kapitułę Konkursu, zrealizowanej w ramach Programu Małopolska Lokalnie, edycja 2023”  
 • tytuł „Inicjatywy mającej największy wpływ na wzmocnienie potencjału organizacji w kategorii projektów rozwojowych, wybranej przez Kapitułę Konkursu, zrealizowanej w ramach Programu Małopolska Lokalnie, edycja 2023”  
 • nagroda finansowa w wysokości 1500 zł ufundowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.. 
 1. Nagrody zostaną przyznane w dniu określonym przez Organizatora. Po tym terminie odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, w terminie do dnia 31.12.2024.
 2. Laureaci nie są uprawnieni do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot trzeci. 
 3. W przypadku, gdy nagrodę otrzyma organizacja pozarządowa za odprowadzenie kwoty należnego podatku dochodowego odpowiada laureat.
 4. W przypadku, gdy nagrodę otrzyma grupa nieformalna, nagroda będzie miała formę dofinansowania działań społecznych, które zgodnie z przepisami nie podlegają konieczności odprowadzenia podatku dochodowego.
 5. Laureatem FIOłka Roku w kategorii projektów społecznych oraz FIOłka Roku w kategorii projektów rozwojowych nie może zostać Inicjatywa, która otrzyma nagrodę FIOłka Publiczności. Może ona natomiast zostać specjalnie wyróżniona przez Kapitułę.

§5

Publiczne informowanie o Uczestnikach Konkursu i jego laureacie 

 1. W zakresie udzielonej zgody na publiczne informowanie przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych o Laureatach Konkursu, o której mowa w § 7. ust. 1 Głosujący wyraża zgodę na podanie swoich danych tj. imię, nazwisko, miejscowość, organizacja/grupa nieformalna – w ramach działalności statutowej Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych – w Internecie i mediach tradycyjnych. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na profilach Organizatorów w serwisie społecznościowym http://facebook.com oraz stronach internetowych:

1) http://bis-krakow.pl   

2) http://www.forumoswiatowe.com.pl/news.php     

3) https://ngo.krakow.pl/  

4) https://www.malopolska.pl/ 

5)           https://malopolskalokalnie.pl/  

 1. W celu wykonania postanowień ust. 1 przez Organizatora, Laureat Konkursu, któremu przyznano nagrodę wyraża jednocześnie zgodę na rejestrację przebiegu jej wręczenia lub odpowiednio przebiegu spotkania, imprezy w trakcie której nagroda zostanie wręczona, w tym utrwalenia oraz zamieszczenia jego wizerunku, na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1.
 2. O publicznym informowaniu o Laureacie Konkursu, bądź też zaniechaniu takiego informowania, decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

§6

Prawa własności intelektualnej 

 1. 1. Organizatorowi w stosunku do nazw, symboli oraz elementów systemu identyfikacji graficznej Konkursu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, które korzystają z ochrony prawnej.
 2. 2. Wykorzystanie wyżej wymienionych treści w jakiejkolwiek formie oraz w jakimkolwiek zakresie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, może narażać użytkownika na odpowiedzialność prawną, w tym majątkową – z wyłączeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.   

§7

Prawo właściwe 

W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Konkursu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.  

§8

Wejście w życie Regulaminu 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2023 roku, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na stronie projektu Małopolska Lokalnie www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie  

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030