Ikona nagłówka

Regulamin konkursu o statuetkę Małopolskiego FIOłka Roku

REGULAMIN KONKURSU

„MAMY FIOŁA NA MAŁOPOLSKĘ”

o statuetkę Małopolskiego FIOłka Roku

wręczaną najciekawszej Inicjatywie, z największym potencjałem na zmianę,

 zrealizowanej w ramach programu
Małopolska Lokalnie edycja 2022, wybranej przez Kapitułę Konkursu

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Mamy FIOła na Małopolskę” o statuetkę Małopolskiego FIOłka Roku, wręczaną najciekawszej inicjatywie, z największym potencjałem na zmianę, zrealizowanej w ramach programu Małopolska Lokalnie edycja 2022, wybranej przez Kapitułę Konkursu organizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Konkurs” – Konkurs będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowywany i nadzorowany przez Organizatora;

2) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.malopolskalokalnie.pl;

3) “Organizator” – podmiot przygotowujący i nadzorujący Konkurs, rozumiany jako:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000301501, posiadające numer NIP 9452102152, posiadające numer REGON 120665488, dalej zwana również Koordynatorem;

4) „Kapituła Konkursu” – Organ powołany przez Organizatora, dokonujący wyboru najciekawszej Inicjatywy roku 2022, czyli Laureata Konkursu. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, MARR S.A. oraz partnerów projektu Małopolska Lokalnie takich jak: Województwo Małopolskie, Miasto Kraków, Powiat Oświęcimski, Powiat Myślenicki, Alexander Mann Solutions i Ambasadorów Małopolska Lokalnie.

6) „Uczestnik Konkursu” – podmiot będący autorem Inicjatywy, który realizował projekt w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022.

7) „Inicjatywa” – projekt współfinansowany ze środków konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, edycja 2022:

§ 2

Organizator Konkursu

 1. Za przeprowadzenie Konkursu oraz jego prawidłowy przebieg odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Do zadań Organizatora należą:

– kontakt z Uczestnikami Konkursu oraz Kapitułą Konkursu, w tym udzielanie bieżących odpowiedzi na zadawane pytania;

– organizacja prac Kapituły Konkursu;

– informowanie o wynikach Konkursu;

– kontakt z mediami.

§ 3

Wybór Laureata Konkursu

 1. Wyboru Laureata Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu.
 2. Funkcję Przewodniczącej Kapituły Konkursu pełni Ewa Chromniak, prezeska Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, przedstawicielka Organizatora Konkursu.  I
 3. Przed pierwszym posiedzeniem Kapituły Konkursu jej członkowie/ członkinie:

 

 1. zapoznają się z Regulaminem Konkursu,
 2. zapoznają się z otrzymanymi materiałami dotyczącymi wszystkich realizowanych w roku 2022 Inicjatyw,
 3. w podziale na grupy robocze, oceniają indywidualnie – punktowo i opisowo – przydzielone inicjatywy zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

 1. PROJEKTY SPOŁECZNE
  1. Potencjalnie długofalowe oddziaływanie projektu/ zmiana społeczna jaką projekt powoduje w środowisku 0-20 pkt
  2. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej m.in. buduje więzi sąsiedzkie, wpływa na rozwój współpracy lokalnej 0-20 pkt
  3. Nowatorski charakter projektu w skali lokalnej i ponadlokalnej 0-20 pkt

Razem: 0-60 pkt

 1. PROJEKTY ROZWOJOWE
 2. Wpływ projektu na rozwój organizacji 0-20 pkt
 3. Projekt pozwala organizacji wejść w nowe obszary działalności 0-20 pkt
 4. Oryginalność, innowacyjność metod rozwoju organizacji 0-20 pkt

Razem: 0-60 pkt

 1. Na podstawie przydzielonej przez poszczególnych członków Kapituły punktacji, z każdej grupy roboczej wybrane zostaną trzy Inicjatywy z największą ilością głosów, które przejdą do kolejnego etapu oceny.
 2. Kapituła Konkursu podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu Laureata Konkursu, czyli najciekawszej inicjatywy Małopolska Lokalnie realizowanej w roku 2022 na posiedzeniu, które odbędzie się w wersji hybrydowej. Sposób obecności członków Kapituły w posiedzeniu zależy od możliwości czasowej członka/ członkini Kapituły. O ważności posiedzenia decyduje obecność min 11 członków/ członkiń Kapituły (min 50 %).
 3. Podczas posiedzenia Kapituły zostaną zaprezentowane wybrane Inicjatywy, które członkowie/ członkowie kapituły będą oceniać.
 4. W sytuacji braku zgody co do wyniku, o sposobie procedowania wyłonienia Laureata Konkursu decyduje na posiedzeniu Kapituły Konkursu Przewodnicząca Kapituły po konsultacji z członkami / członkiniami Kapituły.
 5. Kapituła Konkursu podejmie decyzję rozstrzygającą wyniki Konkursu najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

§ 4

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • statuetka Małopolskiego FIOłka Roku
 • tytuł „Najciekawszej Inicjatywy, wybranej przez Kapitułę Konkursu, zrealizowanej w ramach Programu Małopolska Lokalnie, edycja 2022”
 • nagroda finansowa w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A..
 1. Nagrody zostaną przyznane w dniu określonym przez Organizatora. Po tym terminie odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, w terminie do dnia 31.01.2023.
 2. Laureaci nie są uprawnieni do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot trzeci.
 3. W przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od uprzedniego wypełnienia oświadczenia oraz przekazania Organizatorowi przez laureata kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody.

§ 5

Publiczne informowanie o Uczestnikach Konkursu i jego laureacie

 1. W zakresie udzielonej zgody na publiczne informowanie przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych o Laureatach Konkursu, o której mowa w § 7. ust. 1 Głosujący wyraża zgodę na podanie swoich danych tj. imię, nazwisko, miejscowość, organizacja/grupa nieformalna – w ramach działalności statutowej Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych – w Internecie i mediach tradycyjnych. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na profilach Organizatorów w serwisie społecznościowym http://facebook.com oraz stronach internetowych:

1)           http://bis-krakow.pl

2)           http://www.forumoswiatowe.com.pl/news.php

3)           https://ngo.krakow.pl/

4)           https://www.malopolska.pl/

5)           https://malopolskalokalnie.pl/

 1. W celu wykonania postanowień ust. 1 przez Organizatora, Laureat Konkursu, któremu przyznano nagrodę wyraża jednocześnie zgodę na rejestrację przebiegu jej wręczenia lub odpowiednio przebiegu spotkania, imprezy w trakcie której nagroda zostanie wręczona, w tym utrwalenia oraz zamieszczenia jego wizerunku, na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1.
 2. O publicznym informowaniu o Laureacie Konkursu, bądź też zaniechaniu takiego informowania, decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

§ 6

Prawa własności intelektualnej

 1. Organizatorowi w stosunku do nazw, symbolów oraz elementów systemu identyfikacji graficznej Konkursu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, które korzystają z ochrony prawnej.
 2. Wykorzystanie wyżej wymienionych treści w jakiejkolwiek formie oraz w jakimkolwiek zakresie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, może narażać użytkownika na odpowiedzialność prawną, w tym majątkową – z wyłączeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

 

§ 7

Prawo właściwe

W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Konkursu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 

§ 8

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2022 roku, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na stronie projektu Małopolska Lokalnie www.malopolskalokalnie.pl/glosowanie

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030