Zg. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. ,,RODO” wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych przez Fundację Sztuki , Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundację Horyzont 360 w celu prawidłowej realizacji projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

FIO

Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie Południe" kierowany jest do organizacji pozarządowych, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grup nieformalnych i samopomocowych.

Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części woj. Małopolskiego, Narodowy Instytut Wolności przekazał lokalnym operatorom blisko 540 tysięcy złotych na realizację projektów, które będą rozdysponowane w latach 2018 i 2019.

Kto może ubiegać się o dotację:

  1. MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB INNE PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
  • mają siedzibę na terenie województwa małopolskiego w jednym z powiatów: myślenicki, limanowski, gorlicki, bocheński, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, tarnowski, brzeski, Miasto Nowy Sącz oraz Miasto Tarnów;
  • zostały wpisane do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację;
  • roczny przychód organizacji za rok 2017 nie przekracza różnowartości 25 tys. PLN;
  • organizacje pozarządowe z województwa małopolskiego posiadające siedzibę w jednym z powiatów: myślenicki, limanowski, gorlicki, bocheński, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, tarnowski, brzeski, Miasto Nowy Sącz oraz Miasto Tarnów.

mogą ubiegać się o mikrodotację w wysokości do 5.000, 00 PLN przy czym:

  • na część projektu dotycząca kwestii społecznych do kwoty 3.000,00 PLN
  • na część projektu dotycząca rozwoju instytucjonalnego organizacji do kwoty 2.000,00 PLN.
  1. GRUPY NIEFORMALNE - W KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE LOKALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WNIOSKI MOGĄ SKŁADAĆ GRUPY NIEFORMALNE – GRUPY NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa sposoby:

SAMODZIELNIE – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy nieformalnej samodzielnie składają wniosek i podpisują umowę na realizację projektu.

z PATRONEM, czyli organizacją pozarządową bądź innym podmiotem zarejestrowanym na terenie województwa małopolskiego na obszarze jednego z powiatów: myślenicki, limanowski, gorlicki, bocheński, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, tarnowski, brzeski, Miasto Nowy Sącz oraz Miasto Tarnów

Maksymalna kwota dotacji dla grupy wynosi nie więcej niż 3.000,00 PLN.Więcej informacji w Regulaminie

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Logo Wiśniowski

Nasi partnerzy:

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

powiaty: myślenicki, limanowski,  gorlicki, bocheński

ul. Leśna 13A
32-400 Myślenice

e-mail: fundacja@arts-fun.pl

Subregion 2

powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański

Subregion 3

miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski

ul. Dolnych Młynów 7/6,
31-124 Kraków

e-mail: fio@mila.org.pl

Subregion 4

miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Wielogłowy 153

33-311 Wielogłowy