ngo

Zgłoś swój pomysł

Złóż fiszkę w generatorze Witkac

Generator

Najczęściej zadawane pytania o wsparcie dla NGO.

Jesteśmy organizacją pozarządową na jaki konkurs możemy złożyć wniosek?

Jeśli macie siedzibę na terenie województwa małopolskiego, zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, a przychód Waszej organizacji za rok 2016 nie przekracza 25 tys. zł, możecie złożyć wniosek w konkursie na mikrodotacje.

Pozostałe organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPP nie są uprawnione do składania wniosków w konkursie na mikrodotacje, mogą natomiast być Patronami wspierającymi lokalne przedsięwzięcia grup nieformalnych i złożyć w imieniu grupy nieformalnej wniosek w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć. 

Chcemy otrzymać mikrodotację ze środków FIO – Małopolska Lokalnie od czego zacząć?

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na projekt i rozpoznane potrzeby lokalnego środowiska. Pomysł musi być zgodny z zasadami konkursu. Przedsięwzięcie to musi służyć społeczności lokalnej lub rozwojowi Waszej organizacji. Informację o tym, jak przygotować projekt możecie uzyskać podczas szkoleń i indywidualnych konsultacji u doradców w subregionach. Przed rozpoczęciem pracy nad projektem konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu na mikrodotacje.

Kto dokładnie może ubiegać się o mikrodotacje?

W konkursie na mikrodotacje mogą wziąć udział:

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • mają siedzibę na terenie województwa małopolskiego;
 • zostały wpisane do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację;
 • roczny przychód organizacji za rok 2016 nie przekracza 25 tys. zł.

ORGANIZACJE SAMOPOMOCOWE – tworzone przez osoby, które aktywnie działają na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków organizacji. Organizacja samopomocowa może uzyskać wsparcie właściwe dla organizacji jeśli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych (Patrz REGULAMIN).

Organizacje pozarządowe rozumiane są szeroko, jako:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Mamy siedzibę na terenie innego województwa, ale planujemy działania na obszarze woj. małopolskiego, czy możemy uczestniczyć w konkursie?

Nie, w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje mające siedzibę na terenie województwa małopolskiego i planujące realizować działania na rzecz społeczności z terenu woj. małopolskiego.

Jesteśmy małopolskim oddziałem terenowym organizacji spoza województwa małopolskiego, czy możemy złożyć wniosek w konkursie na mikrodotacje?

Jeśli wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego, zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację i posiadacie osobowość prawną to możecie złożyć wniosek w konkursie na mikrodotacje jako młoda organizacja pozarządowa.
Jeśli wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego i nie posiada osobowości prawnej, to możecie złożyć wniosek w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć jako grupa nieformalna.

Jeśli w roku 2016 nasza organizacja otrzymała dofinansowanie, czy możemy startować w konkursie w roku 2017?

Tak, ale tylko wtedy, jeśli zostaną spełnione dwa kryteria:

 • wasza organizacja nie może działać dłużej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • roczny przychód Waszej organizacji w 2016 roku nie przekroczył 25 000 złotych

Czy młoda organizacja (w rozumieniu Programu FIO Małopolska lokalnie) może złożyć swój wniosek do konkursu na mikrodotacje i równocześnie być Patronem dla Grupy Nieformalnej?

Tak, młoda organizacja może złożyć swój wniosek do konkursu na mikrodotacje
i jednocześnie pełnić rolę Patrona dla Grupy Nieformalnej składając wniosek do konkursu na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć.

Na jaki rodzaj działań można ubiegać się w konkursie na mikrodotacje?

Młode organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o mikrodotację na:

 1. projekt społeczny czyli realizację zadań z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego, o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym obszarem działania lub
 2. rozwój organizacji, opisany szczegółowo w punkcie 4.4.2 Regulaminu.

Kto jest wyłączony z ubiegania się o mikrodotacje?

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

 • organizacje mające siedzibę poza województwem małopolskim,
 • organizacje i podmioty nie spełniające kryteriów czasu funkcjonowania i rocznego budżetu (patrz Regulamin),
 • partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne
 • Grupy Nieformalne
 • Grupy Nieformalne wraz z Patronem.

Jakie dokumenty musimy przedstawić starając się o mikrodotację w celu weryfikacji naszego przychodu w 2016 roku?

Na etapie podpisania umowy, zobowiązani będziecie przedstawić dokument potwierdzający, że Wasz przychód za rok 2016 nie przekroczył 25 000 zł. (np. sprawozdanie finansowe, CIT-8). Dokumenty te nie są wymagane w przypadku, gdy działacie krócej niż rok i  nie składaliście sprawozdania za rok obrotowy 2016.

O jakie środki możemy się ubiegać?

Możecie się ubiegać się o środki w wysokości do 5.000 zł.

Czy jest przewidziane wsparcie informacyjno - edukacyjne dla organizacji, które są zainteresowane złożeniem wniosku do konkursu FIO-Małopolska Lokalnie?

Młode organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą skorzystać z wsparcia Operatorów na etapie przygotowywania wniosku o dotację, oraz realizacji i rozliczania projektów. Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie (do wyczerpania limitów wsparcia założonych przez Operatorów) w formie:

 • spotkań informacyjnych,
 • szkoleń z zakresu przygotowania wniosku,
 • indywidualnych lub grupowych konsultacji pomysłów na projekt,
 • indywidualnych lub grupowych konsultacji dot. realizacji i rozliczania projektów.

Gdzie możemy zasięgnąć informacji o planowanych szkoleniach i konsultacjach?

Informacje o planowanych szkoleniach i konsultacjach znajdziecie w zakładce Aktualności na stronie www.malopolskalokalnie.pl Możecie także skontaktować się telefonicznie lub mailowo z doradcami w subregionach.

Jak możemy złożyć projekt w konkursie FIO-Małopolska Lokalnie?

Projekty należy składać tylko on-line poprzez generator wniosków. Musicie założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w konkursie na mikrodotacje, oraz wysłać wniosek w wersji elektronicznej. Do Operatora w wersji papierowej wysyłacie potwierdzenie złożenia wniosku (wraz z załącznikami jeśli są wymagane), które można wydrukować w generatorze wniosków po złożeniu oferty.

Jak znaleźć konkurs na który mamy złożyć wniosek w generatorze?

Po zalogowaniu się w generatorze wniosków należy wybrać

 1. konkursy/ opublikowane,
 2. organizator konkursu - FIO Małopolska Lokalnie
 3. komórka organizacyjna – właściwy co do rejonu działań operator konkursu
 4. konkurs na mikrodotacje

Nasza organizacja chciałaby zrealizować działania projektowe na terenie powiatu, który nie jest naszą siedzibą. Do którego Operatora powinniśmy złożyć wniosek?

W przypadku opisanym powyżej organizacja powinna złożyć wniosek do Operatora działającego na obszarze powiatu, na terenie którego będzie realizowany projekt.

W jakim terminie musimy złożyć projekt?

Projekty można składać od 3 kwietnia do 4 maja 2017, do godziny 16:00.

Czy musimy złożyć projekt w wersji papierowej?

Nie, wymagana jest wyłącznie wersja elektroniczna, którą możecie pobrać z generatora i wydrukować dla własnych potrzeb. Do siedziby Operatora właściwego pod względem rejonu działania Wnioskodawcy należy dostarczyć "Potwierdzenie złożenia wniosku" wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy oraz ewentualne załączniki. Potwierdzenie należy wysłać w dniu złożenia wniosku w Generatorze wniosków (liczy się data stempla pocztowego).

Co w przypadku, gdy złożyliśmy wniosek nocą lub w dni, w których poczta jest zamknięta - weekend/święta?

W przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek przez generator w dniu lub godzinach, w których urząd pocztowy jest zamknięty (np. noc, sobota, niedziela, święta) potwierdzenie złożenia wniosku należy wysłać w najbliższym dniu roboczym.

Jaka może być tematyka projektu?

Tematyka projektu zależy od zainteresowań/potrzeb jego realizatorów lub potrzeb społeczności lokalnej dla której i w której działania będą realizowane. Ważne, aby temat projektu był zgodny
z wskazanymi w Regulaminie obszarami działalności pożytku publicznego lub służył rozwojowi Waszej organizacji.

Ile czasu powinien trwać projekt? W jakim terminie możemy realizować projekt?

W 2017 roku projekty mogą być realizowane od 1 lipca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku. Projekt nie może trwać krócej niż 30 dni.

Czy możemy skonsultować projekt?

Tak, doradcy w subregionach chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Informacje znajdziecie na stronie www.malopolskalokalnie.pl w zakładce Kontakt.

Czy możemy złożyć więcej niż 1 projekt w konkursie w 2017 roku?

Nie, w ramach konkursu możecie złożyć tylko 1 projekt.

Jakie dokumenty należy dołączyć do projektu (w generatorze) na etapie składania wniosku?

Jeśli jesteście:

organizacją pozarządową:

 1. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - w generatorze nie dołączacie żadnych dokumentów
 2. zarejestrowaną w innym rejestrze - w generatorze załączacie dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację

spółką akcyjną /spółką z.o.o./ klubem sportowym będącym spółką (nie działającym w celu osiągnięcia zysku) - w generatorze załączacie statut/ umowę spółki

Czy budżet projektu powinien zostać przygotowany w kwocie netto, czy też brutto?

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto.

W przypadku, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT- kosztorys tworzycie w oparciu o kwoty netto.

Czy w konkursie obowiązują limity procentowe/kwotowe związane z konstruowaniem budżetu?

Tak, w konkursie obowiązują limity procentowe i kwotowe.

Limity kwotowe obejmują:

 1. zakup sprzętu/wyposażenia - koszt jednostkowy nie może przekroczyć 3500 zł brutto.  
 2. zakup nagród rzeczowych- koszt jednostkowy nagrody nie może przekroczyć 100 zł brutto.  
 3. jeśli planujesz w budżecie pozycję "niezaplanowane wydatki", to jej wartość nie może przekroczyć 200 zł brutto.

Limity procentowe obejmują:  

 1. koszty obsługi zadania publicznego - obowiązuje limit 25 % z wnioskowanej kwoty mikrodotacji, z czego maksymalnie 10% mogą stanowić koszty rozliczenia mikrodotacji
 2. koszt opracowania merytorycznego planu rozwoju organizacji - obowiązuje limit 10% kwoty mikrodotacji.
 3. wkład własny niefinansowy w wysokości min. 15% wnioskowanej mikrodotacji

Wkład własny do projektu - co to jest?

Wartość projektu to łączna wartość mikrodotacji i wkładu własnego Wnioskodawcy.

Wkład własny to środki własne niefinansowe wnoszone do projektu przez Wnioskodawcę np. w postaci nieodpłatnej pracy na rzecz projektu, czyli wolontariatu.

Za środki własne niefinansowe uważa się środki o charakterze osobowym lub rzeczowym, niepowodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego.

Wkład własny podlega takim samym regułom kwalifikowalności jak wydatki ponoszone w ramach mikrodotacji zgodnie z punktem 4.6 Regulaminu.

Czy musimy wnieść wkład własny finansowy?

W tej edycji konkursu nie przewiduje się wnoszenia przez Was wkładu własnego finansowego.

Co to jest wkład osobowy?

Wkładem własnym osobowym może być świadczenie wolontariatu lub praca społeczna członków organizacji. Wkład własny w postaci pracy wolontariuszy to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia, za pracę przy projekcie. Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie liczby godzin i szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.

Stawki obowiązujące w Programie FIO-Małopolska Lokalnie w roku 2017 określone są w następujący sposób:

 • w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł/h;
 • w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł/h.

Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego. Wartość pracy wolontariusza musicie ustalić uwzględniając: liczbę godzin oraz wskazaną powyżej stawkę godzinową za dany rodzaj wykonywanej pracy.

Aby udokumentować pracę wolontariusza musicie podpisać porozumienie wolontariackie oraz po wykonaniu wolontariatu, oświadczenie potwierdzające współpracę z wolontariuszem, które powinno zawierać:

 • datę i miejsce
 • tytuł projektu
 • dane wolontariusza i dane organizacji/grupy
 • zakres pracy, liczbę godzin, szacunkową wartość wykonanej pracy.

Przy podpisywaniu porozumienia wolontariackiego należy pamiętać, że jeśli świadczenie wolontariatu trwa krócej niż 30 dni, należy opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie NW.

Co to jest wkład rzeczowy?

Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposażenie i środki trwałe nienależące do organizacji lub grupy, które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu. Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, użyczenie sali itp. Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wartość wkładu rzeczowego powinna być zgodna z jego wartością rynkową. Na etapie realizacji projektu wkład własny rzeczowy powinien być rozliczany na podstawie umowy użyczenia np. sala na warsztaty, sprzęt.

Co można uwzględnić w pozycji niezaplanowane wydatki?

Przy konstruowaniu budżetu w kategorii I Koszty merytoryczne można zawrzeć dodatkową pozycję pn. „niezaplanowane wydatki”. Pozycja ta umożliwia założenie kwoty max 200 złotych na rzecz niezaplanowanych wydatków w projekcie. W momencie składania oferty  nie ma potrzeby opisywania na co konkretnie zostaną przeznaczone wydatki z tej pozycji. Podczas realizacji projektu należy pamiętać, że wyżej wymienione środki mają zostać przeznaczone na działania służące realizacji celów projektu. Opis wydatku będzie wymagany na etapie sprawozdania z realizacji projektu.  

Czy możemy pobierać opłaty od odbiorców naszych działań?

Nie, w ramach tegorocznego konkursu Wnioskodawcy nie mogą pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców realizowanych przez nich projektów.

Czy możemy w ramach projektu zaplanować wydatki związane z doposażeniem i/lub zakupem sprzętu?

Tak, możecie. 

Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do wnioskowania (zgodnie
z definicją określoną w punkcie 3.1 Regulaminu) mogą ubiegać się także o mikrodotację na rozwój swojej organizacji. Możliwe formy wsparcia:

 • zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego;
 • adaptacja lokalu, do którego organizacja posiada tytuł prawny;
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy;
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną;
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług;
 • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Organizacje, które w ramach mikrodotacji planują opracować merytoryczny plan rozwoju, mogą przeznaczyć na ten cel maksymalnie 10% mikrodotacji.

Ze środków mikrodotacji finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Tym samym, środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Zarówno w projektach społecznych jak i projektach na rozwój wartość jednostkowa zakupionej rzeczy nie może przekroczyć kwoty 3500 złotych brutto.

Koszt zakupu wyposażenia może zostać pokryty z mikrodotacji, o ile jest ono niezbędne do realizacji zadania, na które Wnioskodawca chce pozyskać środki. Rzeczy związane z realizacją projektu zakupione z dotacji nie mogą zostać zbyte przez okres 5 lat od daty zakupu.

Ważne, aby projekt na rozwój organizacji obejmował nie tylko zakup sprzętu ale stanowił szersze ujęcie zagadnienia rozwoju organizacji. Przykładowo, projekt na rozwój organizacji może zakładać działania wzmacniające kompetencje członków organizacji, czy też zaplanowanie rozwoju NGO w formie opracowania przez osoby działające w organizacji merytorycznego planu rozwoju.

Czy można przeznaczyć mikrodotację na remont/adaptację lokalu?

Tak, jest taka możliwość, jednak przeznaczenie mikrodotacji na adaptację pomieszczenia/lokalu przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym, które posiadają tytuł prawny do lokalu.

Dokument (umowa najmu, umowa użyczenia) powinien zostać przedstawiony przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy z Operatorem.

Czy można przeznaczyć dotację na trwałe montowanie sprzętu w pomieszczeniach lub na terenie otwartym?

W przypadku finansowania z dotacji kosztów związanych z trwałym montowaniem sprzętu
w pomieszczeniach lub na terenie otwartym, wydatki te są kwalifikowane pod warunkiem, że wnioskodawca przedstawi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokument wystawiony przez osobę dysponującą lokalem lub terenem dotyczący zgody na wykonanie zaplanowanych w projekcie prac.

Czy za koordynację projektu można otrzymać wynagrodzenie?

Tak, koordynator może otrzymać wynagrodzenie mieszczące się w limicie do 25% wnioskowanej kwoty mikrodotacji, łącznie z innymi kosztami administracyjnymi w projekcie. 

W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu, w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Przyjęte stawki kosztów osobowych nie mogą być wyższe od stawek powszechnie stosowanych na danym rynku. Jeśli planujecie zatrudnić koordynatora na umowę zlecenia, rekomendujemy zapoznanie się z pkt FAQ- „Jak zaplanować w budżecie zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia lub o dzieło?”

Jak zaplanować w budżecie zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia lub o dzieło?

Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane do kwalifikowalnych kosztów osobowych.

UWAGA! W przypadku umów zlecenia należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku przy zawieraniu umów obowiązuje stawka godzinowa minimum 13 zł brutto (plus składki pracodawcy, jeżeli występują). Ponadto, przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają:

 • odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
 • potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
 • wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.

Zapisy te oznaczają w praktyce, że jeżeli chcecie zatrudnić np. koordynatora na cały okres trwania projektu, to powinniście wycenić jego pracę godzinowo z uwzględnieniem stawki minimalnej i zaplanować mu comiesięczne wypłaty.

Czy koszty delegacji pracowników projektu możemy pokryć z otrzymanej mikrodotacji?

Tak, ale pod warunkiem, że w zawartej umowie cywilno-prawnej z pracownikiem znajdzie się zapis określający zasady i sposób jego podróży służbowych.

Czy możemy przeznaczyć mikrodotację na sfinansowanie działań realizowanych za granicą?

W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji zadania, istnieje możliwość realizacji części zadań w ramach projektu poza granicami Polski, jednak nawet w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków (zarówno z dotacji, jak i środków własnych), poniesionych w projekcie w związku z realizacją zadania za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu.

Czy musimy we wniosku zaplanować działania związane z przygotowaniem naszej organizacji do udziału w plebiscycie na najlepszą inicjatywę?

Z uwagi na zaplanowany w tegorocznej edycji Programu FIO-Małopolska Lokalnie plebiscyt na najlepszą inicjatywę rekomenduje się zaplanowanie we wniosku działań związanych z przygotowaniem prezentacji realizowanego projektu.

Udział w plebiscycie jest dobrowolny i zależy od indywidualnej decyzji organizacji realizującej projekt, ale organizacje które zaplanują wyżej wymienione działania już na etapie pisania wniosku mogą liczyć na dodatkowy punkt w ocenie merytorycznej.

Jak przygotować organizację do udziału w plebiscycie na najlepszą inicjatywę?

W przypadku wniosków składanych na działania społeczne rekomenduje się przygotowanie:

 • prezentacji/ filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu.

W przypadku wniosków składanych na rozwój organizacji rekomenduje się przygotowanie:

 • prezentacji dotyczącej działalności organizacji lub
 • prostej kampanii społecznej promującej obszar działań jakim zajmuje się dana organizacja np. krótkiego filmiku zachęcającego do uprawiania danej dziedziny sportu.

W przypadku gdy wniosek dotyczy wrażliwych kwestii, rekomenduje się przygotowanie np. kampanii społecznej dotyczącej danego problemu, bez wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących w projekcie.

Rekomendowane parametry zgłaszanych materiałów:

 • fotografie: min 1200 pixeli
 • video: max 1,5 minuty w jakości HD - 1920x1080

Jak poprawnie wskazać jakościowe i ilościowe rezultaty projektu?

W karcie oceny merytorycznej Programu FIO Małopolska lokalnie spotkacie się z pytaniem odnośnie poprawnego wskazania rezultatów w rozróżnieniu na ilościowe i jakościowe. Co to oznacza?

Rezultaty są wynikiem projektu:

 • rezultaty ilościowe to te, które łatwo policzyć, np. liczba przeprowadzonych godzin warsztatów, przeszkolonych osób, zrealizowanych szkoleń, liczba wydrukowanych i rozdystrybuowanych publikacji.
 • rezultaty jakościowe są trudniejsze do określenia i policzenia. Może to być np. zmiana postaw u odbiorców projektu, wzrost wiedzy i umiejętności uczestników warsztatów, wzrost samooceny czy zdolności komunikacyjnych, rozwój zainteresowań odbiorców projektu.

Ważne jest również wskazanie sposobu pomiaru zaplanowanych rezultatów, np. ankieta, rozmowy z beneficjentami.

Jakie mogą być przyczyny formalnego odrzucenia projektu?

W pierwszej kolejności sprawdźcie, czy możecie wziąć udział w konkursie (pkt. 3 Regulaminu). Jest to podstawowe kryterium formalne. 

Następnie zapoznajcie się z kartą oceny formalnej (pkt 6.1 Regulaminu), w której opisane zostały kryteria oceny wniosku, a także możliwości odwołania lub ewentualnego uzupełnienia braków.

Podczas pracy nad projektem zwróćcie uwagę na:

 • wybór Operatora pod względem rejonu Waszego działania 
 • daty rozpoczęcia i zakończenia Waszego projektu
 • termin złożenia wniosku on-line poprzez generator, termin wysyłki "potwierdzenia złożenia wniosku" w wersji papierowej oraz sumę kontrolną
 • odbiorców projektu - mieszkańców województwa małopolskiego
 • załączniki, które są obowiązkowe dla wybranych grup Wnioskodawców (patrz Regulamin)

Ponadto sprawdźcie Wasz budżet, pod kątem:

 • błędów rachunkowych,
 • wymaganego wkładu własnego
 • obowiązujących w konkursie limitów procentowych i kwotowych (patrz Regulamin)

Jakie są najważniejsze kryteria oceny merytorycznej projektu?

Konstruując projekt zastanówcie się nad tym, do kogo będziecie kierować działania i jaki problem i/lub potrzebę dostrzegacie. Warto także opisać, skąd macie wiedzę o wskazanym problemie/potrzebie. Działania prowadzone w Waszym projekcie muszą być kierowane do grupy, której problem/potrzeba dotyka. Zadania, które sobie wyznaczycie muszą rozwiązywać opisane problemy.

Ścieżka konstruowania projektu wygląda następująco:

 • potrzeba i/lub problem (zdefiniowanie)
 • cel i działania (jako odpowiedź na potrzebę /problem)
 • odbiorcy (grupy, których dotyczy problem/potrzeba, do których kierujemy działania)
 • harmonogram (realny do wykonania w zaplanowanym czasie)
 • budżet (niezbędny do realizacji działań i osiągnięcia celu)
 • rezultaty (efekty i zmiany, które się zadzieją w wyniku prowadzonych działań)

Korzystając z opisanych podpowiedzi musicie zadbać o spójność całego projektu. Spójny z opisanymi działaniami musi być harmonogram i budżet projektu. Harmonogram musi być czytelny i możliwy do wykonania w założonym czasie.

Każdy koszt wprowadzony do budżetu, powinien mieć swoje uzasadnienie tzn. być niezbędny do realizacji zamierzonych działań i rozsądnie skalkulowany. Przy opisie odbiorców projektu, warto posłużyć się w liczbami, by pokazać skalę przedsięwzięcia, ale też skala ta, musi być realna do realizacji.

Dodatkowo warto opisać kto i w jaki sposób wesprze Was w realizacji projektu (partnerzy, wolontariusze), ponieważ poparcie ze strony środowiska lokalnego, przedkłada się na lepsze efekty planowanych działań. Pamiętajcie także o wielokanałowej promocji Waszych działań i Programu FIO - Małopolska Lokalnie.

Zachęcamy do zapoznania się z kartą oceny merytorycznej (pkt 6.2 Regulaminu) według której Komisja Grantowa oceni złożone wnioski. Karta została podzielona na kryteria dla projektów ze sfery pożytku publicznego oraz kryteria dla projektów dot. rozwoju organizacji.

Co to są dodatkowe kryteria strategiczne?

W celu wyrównania szans młodych, nie mających doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu FIO-Małopolska Lokalnie, przydzielono dodatkowe punkty strategiczne organizacjom, które nie otrzymały dotacji w ramach programu „FIO-Małopolska Lokalnie” w latach 2014-2016.

Aby wyrównać szanse podmiotów z terenu gmin o najniższym subregionalnym współczynniku składania i realizacji projektów w ramach konkursów „FIO-Małopolska Lokalnie edycja 2014 - 2016”, w roku 2017 przydzielono dodatkowe punkty strategiczne podmiotom z terenu gmin:

 • powiat bocheński: gmina Żegocina
 • powiat brzeski: gmina Szczurowa
 • powiat gorlicki: gmina Lipinki
 • powiat limanowski: gmina Tymbark
 • powiat miechowski: gmina Charsznica, gmina Książ Wielki, gmina Racławice
 • powiat nowosądecki: gmina Łącko, gmina Łososina Dolna, gmina Nawojowa
 • powiat nowotarski: gmina Spytkowice
 • powiat proszowicki: gmina Radziemice
 • powiat tarnowski: gmina Szerzyny, gmina Wojnicz
 • powiat wielicki: gmina Biskupice, gmina Gdów, gmina Kłaj, gmina Niepołomice
DODATKOWE KRYTERIA STRATEGICZNE W KONKURSIE NA MIKRODOTACJE (0-4 pkt)
Projekt będzie realizowany przez organizację, która nie otrzymała dotacji w ramach programu „FIO-Małopolska Lokalnie” w latach 2014-2016. 2 pkt 
Projekt będzie realizowany przez organizację mającą siedzibę na terenie gminy o najniższym subregionalnym współczynniku realizacji projektów FIO-Małopolska Lokalnie, edycje 2014-2016.  2 pkt

Kto podpisuje umowę finansową z Operatorem?

W przypadku projektu złożonego przez młodą organizację pozarządową lub inny podmiot wskazany w punkcie 3.1 Regulaminu umowa z Operatorem podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji. (UMOWA DWUSTRONNA)
Przy podpisywaniu umowy, młoda organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w punkcie 3.1 Regulaminu zobowiązany jest dołączyć do niej dokument potwierdzający, że roczny przychód organizacji w 2016 r. nie przekracza 25 tys. zł. (np. sprawozdania finansowe, CIT-8)

W jaki sposób wypłacane są środki z mikrodotacji?

Środki z mikrodotacji zostaną przesłane przez Operatora na konto organizacji w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy z Operatorem, pod warunkiem otrzymania środków od Operatora od MRPiPS.

Czy musimy posiadać wydzielone konto (subkonto) przeznaczone na mikrodotację?

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

UWAGA! Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Jeżeli środki z mikrodotacji wpłyną na oprocentowane konto i wygenerują odsetki, co musimy z nimi zrobić?

Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Realizatora powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do Operatora.

Czy realizowany przez nas projekt będzie kontrolowany? Jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy?

Monitoring projektu może być prowadzony w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Może on obejmować prawidłowość realizowanych działań (monitoring merytoryczny) oraz prawidłowość wydatkowania dotacji i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej (monitoring finansowy). W tym celu poprosimy o udostępnienie wszystkich dokumentów mających znaczenie dla oceny Waszego projektu (dokumentów merytorycznych, finansowych i promocyjnych). Monitoring może przyjąć formę mailową, telefoniczną lub osobistą. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu poinformujemy 7 dni kalendarzowych przed jego terminem.

Projekt współfinansują:

fio

Logo MOWIS H rgb

Nasi partnerzy:

Logo MOWIS H rgb

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski