ngo

Zapoznaj się

RODO

Zgłoś swój pomysł

Złóż fiszkę w generatorze Witkac

Generator

Najczęściej zadawane pytania o wsparcie dla projektów rozwojowych.

1.      Jesteśmy organizacją pozarządową mającą siedzibę ma terenie województwa małopolskiego, w którym konkursie możemy wziąć udział?

Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ jest skierowany do organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających na rzecz mieszkańców Krakowa oraz powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego.

Jeśli:

- macie siedzibę na terenie powiatu krakowskiego, wielickiego lub Krakowa,

- zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia fiszki projektowej,  

- przychód Waszej organizacji za rok 2017 nie przekraczał 25 tys. zł,

możecie wziąć udział w konkursie na projekty społeczne lub w konkursie na projekty rozwojowe.

W generatorze wniosków dostępnym na stronie www.malopolskalokalnie/polnoc konkursy dla Was oznaczone są następująco:

 1. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.
 2. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty rozwojowe. Operator I - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Jeśli:

- macie siedzibę na terenie powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub proszowickiego

- zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia fiszki projektowej, a 

- przychód Waszej organizacji za rok 2017 nie przekracza 25 tys. zł,

możecie wziąć udział w konkursie na projekty społeczne lub konkursie na projekty rozwojowe.

W generatorze wniosków dostępnym na stronie www.malopolskalokalnie/polnoc konkursy dla Was oznaczone są następująco:

 1. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator II - Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE
 2. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty rozwojowe. Operator II - Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE

Pozostałe organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPP mające siedzibę na terenie Krakowa lub powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego, nie są uprawnione do składania wniosków w konkursach, mogą natomiast być tzw. patronami wspierającymi lokalne przedsięwzięcia grup nieformalnych i złożyć w imieniu grupy nieformalnej fiszkę w konkursie na projekty społeczne. 

W generatorze konkursy dla grup nieformalnych wraz z patronami oznaczone są następująco:

 1. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.
 2. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator II - Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE

2.      Jesteśmy organizacją pozarządową z terenu powiatu nie należącego do obszaru objętego Programem FIO Małopolska Lokalnie – Północ (np. myślenickiego), ale działamy na rzecz mieszkańców Krakowa, czy możemy złożyć wniosek do Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ

Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ jest skierowany tylko i wyłącznie do organizacji (i grup nieformalnych) mających siedzibę na terenie Krakowa oraz powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wielickiego. Zaplanowane w projekcie działania muszą dotyczyć mieszkańców w. w. obszaru. Ideą przyświecającą takiemu rozwiązaniu jest wspieranie małych, lokalnych organizacji, działających w swoim środowisku.

Programem w którym może złożyć wniosek o grant Wasza organizacja jest FIO Małopolska Lokalnie – Południe. Szczegóły na stronie http://malopolskalokalnie.pl/poludnie/

3.      Czym różni się projekt społeczny od projektu rozwojowego?

Projekt rozwojowy przeznaczony jest TYLKO dla młodych organizacji pozarządowych. W jego ramach można ubiegać się o 5 tys zł m.in. na:

 • podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
 • prowadzenie działań orzeczniczych lub uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
 • zaplanowanie i realizację spójnych działań zmierzających do zapewnienia organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności, itd.;
 • zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

W celu wyrównania szans młodych, nie mających doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu FIO Małopolska Lokalnie organizacji, w konkursie na projekty rozwojowe mogą składać fiszki TYLKO organizacje, które nie otrzymały dotacji na rozwój organizacji w ramach Programu „FIO Małopolska Lokalnie” w latach 2014-2017.

W ramach projektów społecznych można ubiegać się o 3 tysiące zł na działania na rzecz dobra wspólnego lub na działania samopomocowe. Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub samopomocowe lub inne podmioty uprawnione do wnioskowania (zgodnie z definicją określoną w punkcie 3.1 Regulaminu) mogą ubiegać się o realizację projektu społecznego w zakresie wszystkich sfer działalności pożytku publicznego (Art. 4. Ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), tj. w sferach:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

           5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

           22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Działania zaplanowane w projekcie powinny być realizowane przez i skierowane do mieszkańców: powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub miasta Kraków.

4.      Chcemy otrzymać dofinansowanie na rozwój organizacji z programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ, od czego zacząć?

Przede wszystkim musicie mieć rozpoznane potrzeby Waszej organizacji i przemyślany pomysł na jej rozwój. Aby otrzymać dofinansowanie na rozwój organizacji z Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ należy najpierw zapoznać się z Regulaminem Programu, a następnie wypełnić i złożyć fiszkę w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.malopolskalokalnie/polnoc. Informację o tym, jak wypełnić fiszkę można uzyskać podczas spotkań informacyjnych (koniec lipca/początek sierpnia 2018 roku), lub podczas indywidualnych konsultacji u doradców.

5. Jak wygląda ścieżka wsparcia w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ?

Skrócony opis planowanej ścieżki wsparcia w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ:

 • Złożenie fiszki przez wnioskodawców
 • Ocena formalna i wstępna ocena merytoryczna fiszek przez operatorów
 • Prezentacja projektu przez wnioskodawców przed komisją konkursową
 • Ocena merytoryczna prezentacji
 • Ogłoszenie wyników konkursu
 • Wsparcie edukacyjne dla wnioskodawców, którzy otrzymali dotację
 • Realizacja i rozliczenie projektów
 • Plebiscyt na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Programu
 • Gala podsumowująca Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ

W tegorocznej edycji konkursu stawiamy na ciekawe pomysłyedukację. Chcemy wesprzeć przede wszystkim te NGO, które przygotują przemyślane projekty rozwojowe dla swoich organizacji. Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę formuły oceny, na taką, która pozwala docenić jakość pomysłów organizacji, a nie umiejętność wypełniania wniosków. Wnioskodawcy na pierwszym etapie oceny wypełniają prostą fiszkę, a następnie prezentują swój pomysł na projekt przed komisją konkursową.

W bieżącej edycji "FIO Małopolska Lokalnie - Północ" edukację dedykujemy jedynie tym
z grantobiorców, których pomysły uzyskają pozytywną opinię podczas oceny. Na szkolenia
i doradztwo związane z przygotowaniem dobrej jakości wniosków zaprosimy jedynie tych, którzy uzyskają dofinansowanie i będą realizowali swoje projekty. Chcemy, aby wiedza dobyta podczas przygotowana wniosków i doświadczenia z realizacji projektów były dla grantoborców kapitałem, który pozwala im skutecznie ubiegać się w innych konkursach na działania społeczne o większe środki i dobrze realizować kolejne projekty.

6.      Kto dokładnie może ubiegać się o dotacje w Programie FIO Małopolska Lokalnie – Północ w konkursie na projekty rozwojowe?

W konkursie na projekty rozwojowe mogą wziąć udział:

 1. Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • mają siedzibę na terenie powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub miasta Kraków;
 • zostały wpisane do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację;
 • roczny przychód organizacji za rok 2017 nie przekracza 25 tys. zł.
 1. Organizacje samopomocowe – tworzone przez osoby, które aktywnie działają na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków organizacji. Organizacja samopomocowa może uzyskać wsparcie właściwe dla organizacji jeśli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych (punkt 3.1.1 Regulaminu). (Patrz REGULAMIN).

7. Mamy siedzibę na terenie innego województwa, ale planujemy działania na obszarze woj. małopolskiego na obszarze objętym konkursem, czy możemy uczestniczyć w konkursie?

Nie, w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje mające siedzibę w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, czyli na terenie powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub Krakowa i planujące realizować działania na rzecz społeczności z tego terenu. Należy zwrócić również uwagę którego powiatu dotyczy planowany projekt, aby wybrać właściwego Operatora.

8. Jesteśmy małopolskim oddziałem terenowym organizacji spoza województwa małopolskiego, czy możemy wziąć udział w programie?

Jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego (na terenie powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub Krakowa), zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację i posiadacie osobowość prawną, to możecie złożyć fiszkę w konkursie jako młoda organizacja pozarządowa.

Jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego (na terenie powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub Krakowa) i nie posiada osobowości prawnej, to możecie złożyć fiszkę w konkursie na projekty społeczne jako grupa nieformalna.

9. Jeśli w latach 2014-2017 nasza organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie, czy możemy startować w konkursie na projekty rozwojowe w roku 2018?

Nie, jeśli otrzymaliście grant na rozwój organizacji we wcześniejszych edycjach Programu FIO Małopolska Lokalnie, nie możecie ponownie startować w konkursie na projekty rozwojowe.

Jeśli spełniacie wymogi dotyczące udziału organizacji pozarządowych w Programie, możecie ubiegać się TYLKO o dofinansowanie na projekt społeczny.

10. Czy młoda organizacja (w rozumieniu Programu FIO Małopolska lokalnie - Północ) może złożyć swoją fiszkę do konkursu na projekty rozwojowe i równocześnie być patronem dla grupy nieformalnej?

Tak, młoda organizacja może złożyć swoją fiszkę do konkursu na projekty rozwojowe
i jednocześnie pełnić rolę patrona dla grupy nieformalnej składając fiszkę do konkursu na projekty społeczne. W takim przypadku należy pamiętać, że fiszka projektowa złożona przez grupę nieformalną z patronem może być wyłącznie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez grupę nieformalną oraz powinna gwarantować realizację projektu przez jej członków.

11. Kto jest wyłączony z ubiegania się o mikrodotację na projekty rozwojowe?

W konkursie na projekty rozwojowe nie mogą uczestniczyć:

 • organizacje mające siedzibę poza województwem małopolskim,
 • organizacje i podmioty nie spełniające kryteriów czasu funkcjonowania i rocznego budżetu (patrz Regulamin),
 • partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne,
 • grupy nieformalne i samopomocowe,
 • grupy nieformalne i samopomocowe wraz z patronem,
 • organizacje, które otrzymały dotację na rozwój organizacji w ramach Programu „FIO Małopolska Lokalnie” w latach 2014-2017

12. Jakie dokumenty musimy przedstawić starając się o mikrodotację w celu weryfikacji naszego przychodu w 2017 roku?

Na etapie podpisania umowy, zobowiązani będziecie przedstawić dokument potwierdzający, że Wasz przychód za rok 2017 nie przekroczył 25 000 zł. (np. sprawozdanie finansowe, CIT-8). Dokumenty te nie są wymagane w przypadku, gdy działacie krócej niż rok i  nie składaliście sprawozdania za rok obrotowy 2017.

13. O jakiej wysokości środki możemy się ubiegać?

W konkursie na projekty rozwojowe możecie się ubiegać się o środki w wysokości do 5.000 zł.

14. Czy jest przewidziane wsparcie informacyjno - edukacyjne dla organizacji, które są zainteresowane złożeniem wniosku do Programu FIO-Małopolska Lokalnie Północ?

Młode organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą skorzystać z wsparcia operatorów na etapie przygotowywania wniosku o dotację oraz realizacji i rozliczania projektów. Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie (do wyczerpania limitów wsparcia założonych przez operatorów) w formie spotkań informacyjnych oraz indywidualnych lub grupowych konsultacji.

15. Czy jest przewidziane wsparcie informacyjno - edukacyjne dla organizacji, które są otrzymają dofinansowanie w ramach Programu FIO-Małopolska Lokalnie Północ?

Dla wnioskodawców, którzy uzyskają informację o przyznaniu dofinansowania uruchomiona zostanie tzw. indywidualna ścieżka wsparcia mająca na celu wypracowanie ostatecznej wersji wniosku.

16. Czy możemy skonsultować fiszkę?

Tak, doradcy w subregionach chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Informacje znajdziecie na stronie www.malopolskalokalnie.pl/polnoc w zakładce Kontakt.

17. Gdzie możemy zasięgnąć informacji o planowanych szkoleniach i konsultacjach?

Informacje o planowanych szkoleniach i konsultacjach znajdziecie w zakładce Aktualności na stronie www.malopolskalokalnie.pl/polnoc. Możecie także skontaktować się telefonicznie lub mailowo z doradcami.

18. Jak możemy złożyć fiszkę w Programie FIO Małopolska Lokalnie Północ?

Swoje pomysły na projekty należy składać tylko on-line poprzez generator wniosków, znajdujący się na stronie www.witkac.pl . Link do generatora znajduje się także na stronie Programu www.malopolskalokalnie.pl/polnoc

Aby złożyć fiszkę musicie założyć konto, zalogować się w generatorze, wybrać odpowiedniego operatora i konkurs, a następnie wypełnić wszystkie wymagane rubryki oraz wysłać fiszkę w wersji elektronicznej. Na tym etapie nie składamy żadnych dokumentów w wersji papierowej.

19. Jak znaleźć konkurs na projekty rozwojowe w generatorze?

Po zalogowaniu się w generatorze wniosków www.witkac.pl należy wybrać:

 1. konkursy - opublikowane
 2. organizator konkursu - FIO Małopolska Lokalnie – Północ
 3. komórka organizacyjna – właściwy co do rejonu działań operator konkursu
  I. Operator I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych dla organizacji z terenu Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielkiego.
  II. Operator II Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE, dla organizacji z terenu powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego.
 1. Konkurs:

FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty rozwojowe. Operator I - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, lub

FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty rozwojowe. Operator II - Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE

20. Nasza organizacja chciałaby zrealizować działania projektowe na terenie powiatu, który nie jest naszą siedzibą. Do którego Operatora powinniśmy złożyć fiszkę?

W przypadku opisanym powyżej organizacja powinna złożyć fiszkę do operatora działającego na obszarze powiatu, na terenie którego będzie realizowany projekt. Prosimy zwrócić uwagę, że fiszkę należy złożyć do właściwego operatora pod względem rejonu działania wnioskodawcy (w zakresie terytorialnym Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ: powiat chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wielicki i miasto Kraków).

UWAGA! Nie ma możliwości przeniesienia fiszki pomiędzy Operatorami
FIO Małopolska Lokalnie Północ – FIO Małopolska Lokalnie Południe.

21. Co w momencie, gdy złożę fiszkę na zły konkurs?

W przypadku projektów rozwojowych i społecznych prosimy przede wszystkim
o świadomy wybór konkursu, ponieważ ze względu na różnice w zawartości fiszki, nie ma możliwości przesunięć pomiędzy konkursami. Złożenie projektu w obu konkursach oznacza odrzucenie obu fiszek!

W przypadku złożenia fiszki na dobry konkurs, ale do złego operatora w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ, jesteśmy w stanie przenieść ją
w generatorze w odpowiednie miejsce.

UWAGA! Nie ma możliwości przeniesienia fiszki pomiędzy projektem FIO Małopolska Lokalnie - Północ, a FIO Małopolska Loklanie – Południe.

22. W jakim terminie musimy złożyć fiszkę?

Fiszkę można składać od 01.08-30.08.2018 do godz. 15:00.

23. Czy musimy złożyć fiszkę w wersji papierowej?

Nie, wymagana jest wyłącznie wersja elektroniczna, którą możecie pobrać z generatora i wydrukować dla własnych potrzeb.

24. W jakim terminie możemy realizować projekt?

Projekty mogą być realizowane od 15 października 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku.

25. Czy możemy złożyć więcej niż 1 fiszkę w Programie FIO Małopolska Lokalnie - Północ w 2018 roku?

Nie, w ramach Programu możecie złożyć tylko jedną fiszkę na jeden konkurs (na projekty rozwojowe lub projekty społeczne).

26. Czy na etapie składania fiszki powinniśmy mieć już gotowy budżet szczegółowy projektu?

Nie, na etapie składania fiszki nie trzeba mieć jeszcze szczegółowego budżetu projektu. W fiszce prosimy o podanie tylko 5 najważniejszych pozycji, które chcecie sfinansować z dotacji. Szczegółowy budżet z wyszczególnionym wkładem własnym wymagany jest przy ocenie prezentacji przez komisję konkursową.

27. Jakie dokumenty należy dołączyć w generatorze na etapie składania fiszki?

Na etapie składania fiszek prosimy o dołączenie w generatorze (jeśli dotyczy) następujących załączników (w formie skanów, PDF):

 • aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (np. stowarzyszenia zwykłe) – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego – lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
 • statut podmiotu / umowa spółki – tylko w przypadku spółek akcyjnych i spółek z o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Pozostali wnioskodawcy nie mają obowiązku dołączania załączników w generatorze.

28. Jakie mogą być przyczyny formalnego odrzucenia fiszki projektowej?

W pierwszej kolejności sprawdźcie, czy możecie wziąć udział w konkursie (pkt 3.1 Regulaminu). Jest to podstawowe kryterium formalne. Następnie zapoznajcie się z kartą oceny formalnej (pkt 4.8 Regulaminu), w której opisane zostały kryteria oceny wniosku, a także możliwości odwołania lub ewentualnego uzupełnienia braków.

Jeśli w poprzednich edycjach Programu FIO Małopolska Lokalnie (lata 2014-2017) otrzymaliście już dotację na rozwój organizacji, nie możecie złożyć fiszki projektowej w konkursie na projekty rozwojowe w Programie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, jest to jedno z głównych kryteriów formalnych oceny fiszek.

Podczas pracy nad wyborem konkursu w generatorze zwróćcie uwagę na:

 • wybór Operatora pod względem rejonu Waszego działania (w zakresie terytorialnym Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ),
 • wybór właściwego konkursu w generatorze,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia Waszego projektu,
 • termin złożenia wniosku on-line poprzez generator,
 • odbiorców projektu,
 • załączniki, które są obowiązkowe dla wybranych grup Wnioskodawców (patrz Regulamin)

29. Jakie są merytoryczne kryteria oceny fiszek w konkursie na projekty rozwojowe?

Fiszki złożone w konkursie na projekty rozwojowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Potencjał organizacji
 2. a) Wnioskodawca posiada potencjał niezbędny do realizacji projektu (m.in. doświadczenie, wiedzę i umiejętności osób zaangażowanych w działania organizacji, zasoby rzeczowe, sprzęt, itp.). (0-6 pkt)
 1. Realność i adekwatność planowanych działań
 2. a) Cele rozwojowe organizacji są określone jasno i zgodnie z profilem jej działalności. (0-3 pkt)
 3. b) Działania są adekwatne do zaplanowanych celów. (0-3 pkt)
 4. c) Zaplanowane efekty zapewnią trwałość funkcjonowania organizacji. (0-3 pkt)
 5. d) Wnioskodawca wskazał w jaki sposób włączy własne zasoby w realizację planu rozwoju (rozumiane jako: wiedzę i umiejętności osób zaangażowanych w działania organizacji, zasoby rzeczowe, sprzęt, itp.). (0-3 pkt)
 6. e) Wnioskodawca zaproponował adekwatną i atrakcyjną formę prezentacji organizacji w plebiscycie. (0-3 pkt)
 1. Trafność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu
 2. a) Planowane działania są opisane w sposób jasny i zrozumiały, opis wskazuje, że projekt jest możliwy do realizacji. (0-6 pkt)
 3. b) Zaproponowana forma działań wykracza poza działania dotychczas realizowane przez organizację. (0-3 pkt)
 1. Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do planowanego projektu
 2. a) Wnioskodawca wskazał w jaki sposób włączy własne zasoby w realizację projektu. (0-3 pkt)
 3. b) Wydatki w projekcie są niezbędne do przeprowadzenia planowanych działań. (0-3 pkt)

30. Czy startując w konkursie na projekty rozwojowe przysługują nam jakieś dodatkowe punkty strategiczne przy ocenie fiszki?

Tak, każda organizacja spełniająca poniższe warunki, otrzyma dodatkowe punkty przy ocenie fiszki w konkursie na projekty rozwojowe.

DODATKOWE KRYTERIA STRATEGICZNE PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH
(0-4 pkt)

Projekt będzie realizowany przez organizację mającą siedzibę na terenie gminy w której nie były realizowane projekty współfinansowane ze środków Programu „FIO-Małopolska Lokalnie”, edycje 2014-2017.

2 pkt

Projekt będzie realizowany przez organizację, która nie otrzymała dotacji w ramach programu „FIO Małopolska Lokalnie” w latach 2014-2017.   

2 pkt

Aby wyrównać szanse podmiotów z terenu gmin na terenie których nie były jeszcze realizowane projekty w ramach konkursów „FIO-Małopolska Lokalnie” edycje 2014 - 2017, w roku 2018 przydzielono dodatkowe punkty strategiczne podmiotom z terenu gmin:

- powiat dąbrowski: gmina Radgoszcz

- powiat krakowski: gmina Jerzmanowice-Przeginia, gmina Michałowice, Sułoszowa

- powiat miechowski: gmina Charsznica, gmina Kozłów, gmina Książ Wielki, gmina Racławice, gmina Słaboszów

- powiat olkuski: gmina Bolesław

- powiat oświęcimski: gmina Przeciszów, gmina Zator

31. Złożyliśmy w generatorze fiszkę, kiedy możemy się spodziewać wyników pierwszego etapu oceny?

Wyniki pierwszego etapu oceny, czyli oceny fiszek będą podane do publicznej wiadomości około 10/16.09.2018.

32. Złożyliśmy w generatorze fiszkę, na kiedy powinniśmy przygotować prezentację naszego projektu?

Operatorzy Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ wyznaczą co najmniej 14 terminów spotkań komisji konkursowych na terenie Krakowa oraz powiatów wielickiego, krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, miechowskiego, proszowickiego, dąbrowskiego, chrzanowskiego, w terminie od 17.09 do 28.09.2018 – w dni robocze, w godzinach pomiędzy 9 a 19. Prosimy o zaplanowanie sobie jednego wolnego dnia w tym okresie.

Realizator projektu będzie mógł wybrać najdogodniejszy termin i miejsce spośród zaproponowanych (do wyczerpania limitu miejsc). Niepojawienie się na żadnym spotkaniu komisji konkursowej będzie skutkowało dyskwalifikacją oferty i automatycznym przyznaniem liczby 0 punktów w rankingu za ten etap oceny.

Miejsca i terminy spotkań ogłoszone zostaną na stronie www.malopolskalokalnie.pl/polnoc do dnia 7 września 2018 roku

33. Jak powinniśmy się przygotować do prezentacji naszego projektu przed komisją konkursową?

Min. 3 dni przed prezentacją przed komisją konkursową należy dostarczyć elektronicznie do operatora szczegółowy budżet projektu. Ostatecznym terminem dostarczenia budżetu jest dzień prezentacji projektu przed komisją konkursową. Niedostarczenie budżetu skutkuje odrzuceniem projektu z przyczyn formalnych.

Prezentacji powinna dokonać osoba/osoby bezpośrednio zaangażowana/e w projekt – pomysłodawca lub główny realizator projektu, który będzie w stanie uszczegółowić przedstawione w fiszce kwestie w rozmowie z komisją.

Forma prezentacji jest dowolna – wystąpienie powinno trwać do 10 minut.

34. Jakie są kryteria oceny prezentacji projektów rozwojowych?

Prezentacja projektu rozwojowego przed komisją konkursową powinna zawierać odpowiedź na następujące pytania:

 1. Kim jesteście? Przedstawcie Waszą organizację, opowiedzcie o osobach, które ją tworzą, Waszych celach i najważniejszych obszarach działania oraz dotychczasowych dokonaniach. Jakie są najmocniejsze strony Waszej organizacji?
 2. Jakie są trzy najważniejsze cele rozwojowe Waszej organizacji na najbliższy rok? Jakie działania planujecie podjąć aby je osiągnąć? Jakie mają być ich efekty w długofalowej perspektywie?
 3. Co chcecie zrobić w ramach projektu rozwojowego finansowanego z programu „FIO Małopolska Lokalnie – Północ”? Opowiedzcie i planowanych działaniach, uwzględniając rozłożenie ich w czasie.
 4. W jaki sposób członkowie/współpracownicy/wolontariusze Waszej organizacji zaangażują się w realizację projektu? Jakie będą ich zadania?
 5. W jaki sposób będziecie promowali Waszą organizację i udział w plebiscycie?

35. Czy w konkursie na projekty rozwojowe obowiązują limity procentowe/kwotowe związane z konstruowaniem budżetu?

Tak, w konkursie na projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych obowiązują limity procentowe i kwotowe. Będą one weryfikowane dopiero na etapie przedstawiania prezentacji przed komisją konkursową.

Limity kwotowe obejmują:

 1. zakup sprzętu/wyposażenia - koszt jednostkowy nie może przekroczyć 3500 zł brutto.  
 2. zakup nagród rzeczowych- koszt jednostkowy nagrody nie może przekroczyć 100 zł brutto.  
 3. jeśli planujesz w budżecie pozycję "niezaplanowane wydatki", to jej wartość nie może przekroczyć 200 zł brutto.

Limity procentowe obejmują:  

 1. koszty obsługi zadania publicznego - limit 25 % z wnioskowanej kwoty dotacji, z czego limit wysokości kosztów rozliczenia dotacji/ księgowości finansowanych z dotacji wynosi w sumie 10% wartości dotacji
 2. wkład własny niefinansowy w wysokości min. 15% wnioskowanej dotacji

36. Wkład własny do projektu - co to jest?

Wkład własny to środki własne niefinansowe wnoszone do projektu przez wnioskodawcę np. w postaci nieodpłatnej pracy na rzecz projektu, czyli wolontariatu.

Za środki własne niefinansowe uważa się środki o charakterze osobowym lub rzeczowym, niepowodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego.

Wkład własny podlega takim samym regułom kwalifikowalności, jak wydatki ponoszone w ramach dotacji zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu.

37. Czy musimy wnieść wkład własny finansowy?

W tej edycji konkursu nie przewiduje się wnoszenia przez Was wkładu własnego finansowego.

38. Co to jest wkład osobowy?

Wkładem własnym osobowym może być świadczenie wolontariatu lub praca społeczna członków organizacji. Wkład własny w postaci pracy wolontariuszy to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia za pracę przy projekcie. Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie liczby godzin i szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.

Stawki obowiązujące w Programie FIO Małopolska Lokalnie Północ w roku 2018 określone są w następujący sposób:

 • w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł/h;
 • w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł/h.

Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego. Wartość pracy wolontariusza musicie ustalić uwzględniając: liczbę godzin oraz wskazaną powyżej stawkę godzinową za dany rodzaj wykonywanej pracy.

Aby udokumentować pracę wolontariusza musicie podpisać porozumienie wolontariackie oraz po wykonaniu wolontariatu, oświadczenie potwierdzające współpracę z wolontariuszem, które powinno zawierać:

 • datę i miejsce
 • tytuł projektu
 • dane wolontariusza i dane organizacji/grupy
 • zakres pracy, liczbę godzin, szacunkową wartość wykonanej pracy.

Przy podpisywaniu porozumienia wolontariackiego należy pamiętać, że jeśli świadczenie wolontariatu trwa krócej niż 30 dni, należy opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie NW.

39. Co to jest wkład rzeczowy?

Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposażenie i środki trwałe nienależące do organizacji lub grupy, które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu. Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, użyczenie sali itp. Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wartość wkładu rzeczowego powinna być zgodna z jego wartością rynkową. Na etapie realizacji projektu wkład własny rzeczowy powinien być rozliczany na podstawie umowy użyczenia np. sala na warsztaty, sprzęt.

40. Co można uwzględnić w pozycji niezaplanowane wydatki?

Przy konstruowaniu szczegółowego budżetu dla komisji konkursowej można zawrzeć dodatkową pozycję pn. „niezaplanowane wydatki”. Pozycja ta umożliwia założenie kwoty max 200 złotych na rzecz niezaplanowanych wydatków w projekcie. W momencie składania fiszki  nie ma potrzeby opisywania, na co konkretnie zostaną przeznaczone wydatki z tej pozycji. Podczas realizacji projektu należy pamiętać, że wyżej wymienione środki mają zostać przeznaczone na działania służące realizacji celów projektu. Opis wydatku będzie wymagany na etapie sprawozdania z realizacji projektu. 

41. Czy możemy pobierać opłaty od odbiorców naszych działań?

Nie, w ramach tegorocznych konkursów wnioskodawcy nie mogą pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców realizowanych przez nich projektów.

42. Czy możemy w ramach projektu zaplanować wydatki związane z doposażeniem i/lub zakupem sprzętu?

Tak, możecie.  Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do wnioskowania (zgodnie z definicją określoną w punkcie 4.6 Regulaminu) mogą ubiegać się o dotację na rozwój swojej organizacji w tym na zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

Ze środków dotacji finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Tym samym, środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Zarówno w projektach społecznych, jak i projektach rozwojowych wartość jednostkowa zakupionej rzeczy nie może przekroczyć kwoty 3500 złotych brutto.

Koszt zakupu wyposażenia może zostać pokryty z mikrodotacji, o ile jest ono niezbędne do realizacji zadania, na które Wnioskodawca chce pozyskać środki. Rzeczy związane z realizacją projektu zakupione z dotacji nie mogą zostać zbyte przez okres 5 lat od daty zakupu.

43. Czy można przeznaczyć mikrodotację na remont/adaptację lokalu?

Tak, jest taka możliwość, jednak przeznaczenie dotacji na adaptację pomieszczenia/lokalu przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym, które posiadają tytuł prawny do lokalu.

Dokument (umowa najmu, umowa użyczenia) powinien zostać przedstawiony przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy z Operatorem.

44. Czy można przeznaczyć dotację na trwałe montowanie sprzętu w pomieszczeniach lub na terenie otwartym?

W przypadku finansowania z dotacji kosztów związanych z trwałym montowaniem sprzętu w pomieszczeniach lub na terenie otwartym, wydatki te są kwalifikowane pod warunkiem, że wnioskodawca przedstawi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokument wystawiony przez osobę dysponującą lokalem lub terenem dotyczący zgody na wykonanie zaplanowanych w projekcie prac.

45. Czy za koordynację projektu można otrzymać wynagrodzenie?

Tak, koordynator może otrzymać wynagrodzenie mieszczące się w limicie kosztów obsługi zadania publicznego wnioskowanej kwoty dotacji, łącznie z innymi kosztami administracyjnymi w projekcie. 

W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu, w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Przyjęte stawki kosztów osobowych nie mogą być wyższe od stawek powszechnie stosowanych na danym rynku. Jeśli planujecie zatrudnić koordynatora na umowę zlecenia, rekomendujemy zapoznanie się z pkt FAQ- „Jak zaplanować w budżecie zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia lub o dzieło?”

46. Jak zaplanować w budżecie zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia lub o dzieło?

Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane do kwalifikowalnych kosztów osobowych.

UWAGA! W przypadku umów zlecenia należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku przy zawieraniu umów obowiązuje stawka godzinowa minimum 13 zł brutto (plus składki pracodawcy, jeżeli występują). Ponadto, przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają:

 • odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
 • potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
 • wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.

Zapisy te oznaczają w praktyce, że jeżeli chcecie zatrudnić np. koordynatora na cały okres trwania projektu, to powinniście wycenić jego pracę godzinowo z uwzględnieniem stawki minimalnej i zaplanować mu comiesięczne wypłaty.

47. Czy koszty delegacji pracowników projektu możemy pokryć z otrzymanej dotacji?

Tak, ale pod warunkiem, że w zawartej umowie cywilno-prawnej z pracownikiem znajdzie się zapis określający zasady i sposób jego podróży służbowych.

48. Czy możemy przeznaczyć dotację na sfinansowanie działań realizowanych za granicą?

W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji zadania, istnieje możliwość realizacji części zadań w ramach projektu poza granicami Polski, jednak nawet w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków (zarówno z dotacji, jak i środków własnych), poniesionych w projekcie w związku z realizacją zadania za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu.

 1. Czy w ramach realizacji projektu możemy finansować reklamę na facebooku?

 Reklamy na facebooku mogą być finansowane z mikrodotacji wyłącznie jeżeli owo zlecenie zostanie wykonane przez firmę mającą siedzibę na terenie Polski.

50. Czy musimy we wniosku zaplanować działania związane z przygotowaniem naszej organizacji do udziału w plebiscycie na najlepszą inicjatywę?

Z uwagi na zaplanowany w tegorocznej edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ obowiązkowy udział Realizatorów w plebiscycie na najlepszą inicjatywę należy zaplanować w fiszce projektowej działania związane z przygotowaniem prezentacji realizowanego projektu.

51. Jak przygotować organizację do udziału w plebiscycie na najlepszą inicjatywę?

W przypadku projektów społecznychomenduje się przygotowanie prezentacji lub filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu.

W przypadku projektów rozwojowychkomenduje się przygotowanie:

- prezentacji dotyczącej działalności organizacji lub

- prostej kampanii społecznej promującej obszar działań, jakim zajmuje się dana organizacja np. krótkiego filmiku zachęcającego do uprawiania danej dziedziny sportu.

W przypadku, gdy fiszka dotyczy wrażliwych kwestii, rekomenduje się przygotowanie np. kampanii społecznej dotyczącej danego problemu, bez wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących w projekcie.

Rekomendowane parametry zgłaszanych materiałów:

 • fotografie: min 1200 pixeli
 • video: max 1,5 minuty w jakości HD - 1920x1080

52. Kto podpisuje umowę finansową z Operatorem?

Umowa jest podpisywana przez:

 1. w przypadku projektu złożonego przez młodą organizację pozarządową lub inny podmiot wskazany w punkcie 3 niniejszego regulaminu – umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji. (UMOWA DWUSTRONNA)

Przy podpisywaniu umowy, młoda organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w punkcie 3.1 Regulaminu zobowiązany jest dołączyć do niej dokument potwierdzający, że roczny przychód organizacji w 2017 r. nie przekracza 25 tys. zł. (np. sprawozdania finansowe, CIT-8)

 1. w przypadku projektu złożonego przez grupę nieformalną za pośrednictwem patrona – umowa podpisywana jest między operatorem a patronem. Z umowy powinno jasno wynikać, że wspierane są działania grupy nieformalnej. (UMOWA DWUSTRONNA) Patron podpisuje osobną umowę o współpracy przy realizacji projektu z grupą nieformalną. W umowie powinny zostać uregulowane obowiązki organizacji pozarządowej lub innego podmiotu zwanego patronem zaangażowanego w realizację projektu oraz wspieranej grupy nieformalnej.

53. W jaki sposób wypłacane są środki z dotacji?

Środki z dotacji zostaną przesłane przez Operatora na konto organizacji w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy z Operatorem, pod warunkiem otrzymania środków od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

54. Czy musimy posiadać wydzielone konto (subkonto) przeznaczone na mikrodotację?

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji. Konto przeznaczone do obsługo środków z dotacji natomiast nie może należeć do osoby fizycznej!

UWAGA! Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

55. Jeżeli środki z mikrodotacji wpłyną na oprocentowane konto i wygenerują odsetki, co musimy z nimi zrobić?

Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym realizatora powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do operatora.

56. Czy realizowany przez nas projekt będzie kontrolowany? Jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy?

Monitoring projektu może być prowadzony w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Może on obejmować prawidłowość realizowanych działań (monitoring merytoryczny) oraz prawidłowość wydatkowania dotacji i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej (monitoring finansowy). W tym celu poprosimy o udostępnienie wszystkich dokumentów mających znaczenie dla oceny Waszego projektu (dokumentów merytorycznych, finansowych i promocyjnych). Monitoring może przyjąć formę mailową, telefoniczną lub osobistą. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu poinformujemy 7 dni kalendarzowych przed jego terminem.

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

 Biuro Miejski Osrodek Wspierania Inicjatyw Spolecznych podstawowe PL

Nasi partnerzy:

 Biuro Miejski Osrodek Wspierania Inicjatyw Spolecznych podstawowe PL

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

logo kopia 1m

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski