grupy

Zgłoś swój pomysł

Złóż fiszkę w generatorze Witkac

Generator

Najczęściej zadawane pytania o wsparcie dla grup nieformalnych.

Jesteśmy grupą wspólnie działającą w lokalnym środowisku. Nie jesteśmy zarejestrowani i nie mamy osobowości prawnej – czy i na jaki konkurs możemy złożyć wniosek?

Jeśli Waszą grupę tworzą minimum 3 pełnoletnie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego i

 1. wspólnie realizujecie lub chcecie realizować działania w sferze pożytku publicznego, lub 
 2. aktywnie działacie na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków Waszej grupy (tzw. grupa samopomocowa) i spełniacie warunki wskazane w pkt 3.2.1. Regulaminu Programu FIO- Małopolska Lokalnie,

to możecie złożyć wniosek w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć.

Chcemy otrzymać dofinansowanie ze środków FIO – Małopolska Lokalnie od czego zacząć?

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na projekt i rozpoznane potrzeby lokalnego środowiska, a w przypadku grup samopomocowych – rozpoznane problemy grupy. Pomysł musi być zgodny z celami konkursu. Przedsięwzięcie musi służyć społeczności lokalnej lub pokonywaniu problemów/zmianie warunków życia członków Waszej grupy. Informacje o tym, jak przygotować projekt możecie uzyskać podczas szkoleń i indywidualnych konsultacji u doradców w subregionach. Przed rozpoczęciem pracy nad projektem konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć.

Jesteśmy mieszkańcami innego województwa, ale planujemy działania na obszarze woj. małopolskiego, czy możemy uczestniczyć w konkursie?

Nie, w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy województwa małopolskiego planujący realizować działania na rzecz społeczności z terenu woj. małopolskiego.

Jesteśmy małopolskim oddziałem terenowym organizacji spoza województwa małopolskiego, czy możemy złożyć wniosek w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?

Jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego i nie posiada osobowości prawnej, to możecie złożyć wniosek w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć jako Grupa Nieformalna.

Jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego i posiada osobowość prawną, to możecie złożyć wniosek tylko jako Patron wspierający działania Grupy Nieformalnej w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć.

Jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego, zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację i posiadacie osobowość prawną to możecie złożyć wniosek w konkursie na mikrodotacje jako młoda organizacja pozarządowa.

Czy jedna osoba może być członkiem kilku Grup Nieformalnych?

Nie, jedna osoba może być członkiem tylko jednej Grupy Nieformalnej.

W jaki sposób Grupa Nieformalna może się ubiegać o środki w ramach konkursu na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?

Grupa Nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa sposoby:

 1. samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do Grupy Nieformalnej samodzielnie składają wniosek i podpisują umowę na realizację projektu. 
 2. z PATRONEM, czyli organizacją pozarządową bądź innym podmiotem zarejestrowanym na terenie województwa małopolskiego, w tym: 
  • osobą prawną i jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  • stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnią socjalną;
  • spółką akcyjną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubem sportowym będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Projekt złożony przez Patrona może być wyłącznie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez Grupę Nieformalną oraz powinien gwarantować realizację lokalnego przedsięwzięcia przez jej członków. Ponadto projekt złożony przez Patrona może dotyczyć wsparcia realizacji jednego przedsięwzięcia przez Grupę Nieformalną. Zapis ten oznacza, że Patron nie może składać kilku wniosków dotyczących jednego działania/ wydarzenia.

Na czym polega rola Patrona Grupy Nieformalnej?

Patron to organizacja zarejestrowana na terenie województwa małopolskiego, która wspiera grupy nieformalne. Patron, który otrzyma dofinansowanie wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW. W tym przypadku umowę na realizację projektu podpisuje Operator oraz osoby reprezentujące Patrona. 

Projekt złożony przez Patrona może być wyłącznie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez Grupę Nieformalną oraz powinien gwarantować realizację lokalnego przedsięwzięcia przez jej członków. Ponadto projekt złożony przez Patrona może dotyczyć wsparcia realizacji jednego przedsięwzięcia przez Grupę Nieformalną. Zapis ten oznacza, że Patron nie może składać kilku wniosków dotyczących jednego działania/ wydarzenia.

Przewidziane w projektach składanych przez Patrona działania animacyjne, promocyjne i informacyjne mają aktywizować członków wspólnot lokalnych i zapewnić im wiedzę konieczną do pozyskiwania środków. Zapis ten oznacza, że Patron powinien pełnić również funkcje edukacyjne np. przekazać Grupie Nieformalnej praktyczną wiedzę z zakresu rozliczenia projektu, czy też zarządzania zespołem projektowym. Wolontariusz z Grupy Nieformalnej może np. uczestniczyć w działaniach związanych z  rozliczeniem projektu tj. opisywaniem dokumentów finansowych.  

Patron składający wniosek o dofinansowanie z Grupą Nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której dotyczy projekt lub realizować zadania polegające na działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?

O dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć mogą ubiegać się:

 • GRUPY NIEFORMALNE – NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (TUTAJ: TAKŻE ODDZIAŁY TERENOWE ORGANIZACJI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ), ZŁOŻONE Z MIN. 3 OSÓB PEŁNOLETNICH, POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KTÓRE WSPÓLNIE REALIZUJĄ LUB CHCĄ REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO. 
  W skład Grupy Nieformalnej nie mogą wchodzić osoby należące do organów statutowych istniejącej organizacji pozarządowej. Ponadto, jedna osoba może być członkiem tylko jednej Grupy Nieformalnej.
 • GRUPY SAMOPOMOCOWE – TWORZONE PRZEZ OSOBY, KTÓRE AKTYWNIE DZIAŁAJĄ NA RZECZ POKONYWANIA PROBLEMÓW ORAZ ZMIANY WARUNKÓW ŻYCIA CZŁONKÓW GRUPY. GRUPY SAMOPOMOCOWE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH DLA GRUP NIEFORMALNYCH, JEŻELI SPEŁNIAJĄ WARUNKI WSKAZANE W PUNKCIE 3.2.1 REGULAMINU.
  W skład Grupy Samopomocowej nie mogą wchodzić osoby należące do organów statutowych istniejącej organizacji pozarządowej, której cele statutowe dotyczą działań samopomocowych

Co to są działania samopomocowe grupy?

Grupy samopomocowe – tworzone przez osoby, które aktywnie działają na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków grupy. Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dotacje na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, jeżeli spełniają warunki wskazane w punkcie 3.2.1 regulaminu. 

Przykłady działań samopomocowych:

 1. klub mam działający na rzecz młodych matek. Mamy są grupą wsparcia dla siebie i projekt zakłada działania skierowane do członkiń grupy np. warsztaty przygotowujące do podjęcia pracy, opiekę nad dziećmi w trakcie warsztatów;
 2. grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych działa na rzecz swoich dzieci i rodzin. Projekt zakłada wsparcie członków grupy i ich rodzin np. poprzez szkolenie jak radzić sobie ze stresem, wspólny wyjazd integracyjny połączony z zajęciami rehabilitacyjnymi dla dzieci; 
 3. koło gospodyń wiejskich realizuje działania mające na celu rozwój własny członkiń koła np. kurs carvingu. 

Kto jest wyłączony z ubiegania się o dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

 • Grupy Nieformalne, których członkowie mieszkają poza województwem małopolskim,
 • Grupy Nieformalne, których członkowie należą do organów statutowych istniejącej organizacji pozarządowej 
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie będące Patronami Grup Nieformalnych

Na jaki rodzaj działań można ubiegać się w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć?

Grupy Nieformalne mogą ubiegać się o dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć wyłącznie dla projektów społecznych, czyli realizację zadań z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego określonych w art. 4 UoDPPioW.

O jakie środki możemy się ubiegać?

Możecie się ubiegać się o środki w wysokości do 5.000 zł.

Czy jest przewidziane wsparcie informacyjno - edukacyjne dla grup, które są zainteresowane złożeniem wniosku do konkursu FIO-Małopolska Lokalnie?

Grupy Nieformalne oraz organizacje będące Patronami Grup Nieformalnych mogą skorzystać ze wsparcia Operatorów na etapie przygotowywania wniosku o dotację oraz realizacji i rozliczania projektów. Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie (do wyczerpania limitów wsparcia założonych przez Operatorów) w formie:

 • spotkań informacyjnych,  
 • szkoleń z zakresu przygotowania wniosku,
 • indywidualnych lub grupowych konsultacji pomysłów na projekt,
 • indywidualnych lub grupowych konsultacji dot. realizacji i rozliczania projektów. 

Gdzie możemy zasięgnąć informacji o planowanych szkoleniach i konsultacjach?

Informacje o planowanych szkoleniach i konsultacjach znajdziecie w zakładce Aktualności.  Możecie także skontaktować się telefonicznie lub mailowo z doradcami w subregionach.

Czy kryterium 30 miesięcy działalności oraz przychodu za rok 2016 nie wyższego niż 25 000 zł, obowiązuje także, gdy Grupa Nieformalna składa wniosek za pośrednictwem Patrona?

Nie, kryterium to nie dotyczy Patrona, który składa wniosek wspierający działania Grupy Nieformalnej. Patron może działać dłużej niż 30 miesięcy i jego roczny budżet może przekroczyć 25 000 złotych.

Jak możemy złożyć projekt w konkursie FIO-Małopolska Lokalnie?

Projekty należy składać tylko on-line poprzez generator wniosków. Musicie założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w konkursie na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć oraz wysłać wniosek w wersji elektronicznej. Do Operatora w wersji papierowej wysyłacie potwierdzenie złożenia wniosku (wraz z załącznikami jeśli są wymagane), które można wydrukować w generatorze wniosków po złożeniu oferty.

Jak znaleźć konkurs, na który mamy złożyć wniosek w generatorze?

Po zalogowaniu się w generatorze wniosków należy wybrać:

 1. Konkursy / opublikowane 
 2. Organizator konkursu  - FIO Małopolska Lokalnie
 3. Komórka organizacyjna – właściwy co do rejonu działań projektowych operator konkursu
 4. Konkurs na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć

Nasza grupa chciałaby zrealizować działania projektowe na terenie powiatu, którego nie jesteśmy mieszkańcami i nie jest naszą siedzibą. Do którego Operatora powinniśmy złożyć wniosek?

W przypadku opisanym powyżej grupa powinna złożyć wniosek do Operatora działającego na obszarze powiatu, na terenie którego będzie realizowany projekt.

W jakim terminie musimy złożyć projekt?

Projekty można składać od 3 kwietnia do 4 maja 2017 do godziny 16:00.

Czy musimy złożyć projekt w wersji papierowej?

Nie, wymagana jest wyłącznie wersja elektroniczna, którą możecie pobrać z generatora i wydrukować dla własnych potrzeb. Jednak do siedziby Operatora właściwego pod względem rejonu działania Wnioskodawcy należy dostarczyć "Potwierdzenie złożenia wniosku" wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy oraz ewentualne załączniki. Potwierdzenie należy wysłać w dniu złożenia wniosku w Generatorze wniosków (liczy się data stempla pocztowego). 

Co w przypadku, gdy złożyliśmy wniosek nocą lub w dni, w których poczta jest zamknięta - weekend/święta?

W przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek przez generator w dniu lub godzinach, w których urząd pocztowy jest zamknięty (np. noc, sobota, niedziela, święta) potwierdzenie złożenia wniosku należy wysłać w najbliższym dniu roboczym.

Jaka może być tematyka projektu?

Tematyka projektu zależy od zainteresowań/potrzeb jego realizatorów lub potrzeb społeczności lokalnej dla której i w której działania będą realizowane. Ważne, aby temat projektu był zgodny z wskazanymi w Regulaminie obszarami działalności pożytku publicznego lub w przypadku samopomocowości, służył rozwiązywaniu problemów Waszej grupy.

Ile czasu powinien trwać projekt? W jakim terminie możemy realizować projekt?

W 2017 roku projekty mogą być realizowane od 1 lipca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku. Projekt nie może trwać krócej niż 30 dni.

Czy możemy skonsultować projekt?

Tak, doradcy w subregionach chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Informacje znajdziecie w zakładce Kontakt.

Czy możemy złożyć więcej niż 1 projekt w konkursie w 2017 roku?

Nie, w ramach konkursu jako grupa możecie złożyć tylko 1 projekt. Ponadto, jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

Czy młoda organizacja (w rozumieniu Programu FIO Małopolska Lokalnie) może złożyć swój wniosek do konkursu i być Patronem dla Grupy Nieformalnej?

Tak, młoda organizacja może złożyć swój wniosek do konkursu na mikrodotacje w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie i jednocześnie pełnić rolę Patrona dla Grupy Nieformalnej składającej swój wniosek do konkursu na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć. 

Jakie dokumenty należy dołączyć do projektu (w generatorze) na etapie składania wniosku?

Jeśli jesteście Grupą Nieformalną lub Grupą Samopomocową:

 • składającą wniosek za pośrednictwem i przy wsparciu Patrona
  1. jeśli Wasz Patron posiada wpis do KRS - nie należy dodawać żadnych załączników.
  2. jeśli Wasz Patron nie posiada wpisu do KRS – należy załączyć dokument potwierdzający status prawny organizacji i umocowanie osób reprezentujących organizację.
 • składającą wniosek samodzielnie - w generatorze nie dodajecie żadnych załączników.

Czy budżet projektu powinien zostać przygotowany w kwocie netto, czy też brutto?

W przypadku, kiedy Grupa Nieformalna składa wniosek samodzielnie, wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto. 

W przypadku wniosków składanych przez grupę z Patronem, gdy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto. W przypadku, gdy organizacja patronacka ma możliwość odzyskania podatku VAT- kosztorys tworzycie w oparciu o kwoty netto.

Czy w konkursie obowiązują limity procentowe/kwotowe związane z konstruowaniem budżetu?

Tak, w konkursie obowiązują limity procentowe i kwotowe.

Limity kwotowe obejmują:

 1. zakup sprzętu/wyposażenia - koszt jednostkowy nie może przekroczyć 3500 zł brutto.  
 2. zakup nagród rzeczowych- koszt jednostkowy nagrody nie może przekroczyć 100 zł brutto.  
 3. jeśli planujecie w budżecie pozycję "niezaplanowane wydatki", to jej wartość nie może przekroczyć 200 zł brutto.

Limity procentowe obejmują:  

 1. koszty obsługi zadania publicznego  
  • w przypadku Grup Nieformalnych składających wnioski z Patronem obowiązuje limit 25% z wnioskowanej kwoty dofinansowania lokalnego przedsięwzięcia, z czego maksymalnie 10% mogą stanowić koszty rozliczenia dofinansowania.
  • w przypadku Grup Nieformalnych składających wniosek samodzielnie, rozliczaniem dofinansowania zajmie się Operator, w oparciu o zapisy umowy dwustronnej w związku z tym dla Grup Nieformalnych składających wniosek samodzielnie koszty obsługi zadania publicznego mogą stanowić 15% wnioskowanej kwoty dofinansowania. (Nie uwzględniacie kosztów księgowania i rozliczenia dotacji.) 
 2. wkład własny niefinansowy w wysokości min. 15% wnioskowanego dofinansowania.

Wkład własny do projektu - co to jest?

Wartość projektu to łączna wartość dofinansowania lokalnego przedsięwzięcia i właśnie Waszego wkładu własnego. Wkład własny to środki własne niefinansowe wnoszone do projektu przez Wnioskodawcę np. w postaci nieodpłatnej pracy na rzecz projektu, czyli wolontariatu. 

Wkład własny podlega takim samym regułom kwalifikowalności jak wydatki ponoszone w ramach dofinansowania zgodnie z punktem 4.6 Regulaminu.

Wkład własny obliczany jest procentowo, w stosunku do kwoty dofinansowania o którą wnioskujecie. Wymagane jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w wysokości min. 15% wnioskowanego dofinansowania.

Czy musimy wnieść wkład własny finansowy?

W edycji Programu FIO-Małopolska Lokalnie 2017 nie przewidujemy wnoszenia przez Was wkładu własnego finansowego. 

Co to jest wkład osobowy?

Wkładem własnym osobowym może być świadczenie wolontariatu. Wkład własny w postaci pracy wolontariuszy to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia, za pracę przy projekcie. Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie liczby godzin i szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.

Stawki obowiązujące w Programie FIO-Małopolska Lokalnie w roku 2017 określone są w następujący sposób:

 • w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł za jedna godzinę;
 • w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł za jedną godzinę.

Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego. Wartość pracy wolontariusza musicie ustalić uwzględniając: liczbę godzin oraz wskazaną powyżej stawkę godzinową za dany rodzaj wykonywanej pracy.

Aby udokumentować pracę wolontariusza należy podpisać porozumienie wolontariackie oraz po wykonaniu wolontariatu, oświadczenie potwierdzające współpracę z wolontariuszem, które powinno zawierać:

 • datę i miejsce 
 • tytuł projektu
 • dane wolontariusza i dane organizacji/grupy
 • zakres pracy, liczbę godzin, szacunkową wartość wykonanej pracy.

Przy podpisywaniu porozumienia wolontariackiego należy pamiętać, że jeśli świadczenie wolontariatu trwa krócej niż 30 dni, należy opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie NW.

Co to jest wkład rzeczowy?

Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposażenie i środki trwałe nienależące do organizacji patronackiej, lub w przypadku grup składających wniosek samodzielnie - operatora, które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu. Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, użyczenie sali itp. Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wartość wkładu rzeczowego powinna być zgodna z jego wartością rynkową. Na etapie realizacji projektu wkład własny rzeczowy powinien być rozliczany na podstawie umowy użyczenia np. sala na warsztaty, sprzęt.  

Co można uwzględnić w pozycji niezaplanowane wydatki?

Przy konstruowaniu budżetu w kategorii I Koszty merytoryczne można zawrzeć dodatkową pozycję pn. „niezaplanowane wydatki”. Pozycja ta umożliwia założenie kwoty max. 200 złotych na rzecz niezaplanowanych wydatków w projekcie. W momencie składania oferty  nie ma potrzeby opisywania na co konkretnie zostaną przeznaczone wydatki z tej pozycji. Podczas realizacji projektu należy pamiętać, że wyżej wymienione środki mają zostać przeznaczone na działania służące realizacji celów projektu. Opis wydatku będzie wymagany na etapie sprawozdania z realizacji projektu.  

Czy możemy pobierać opłaty od odbiorców naszych działań?

Nie, w ramach tegorocznego konkursu Wnioskodawcy nie mogą pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców realizowanych przez nich projektów.

Czy za koordynację projektu można otrzymać wynagrodzenie?

Tak, koordynator może otrzymać wynagrodzenie: 

 • w przypadku wniosku składanego za pośrednictwem Patrona, mieszczące się w limicie do 25% wnioskowanej kwoty dofinansowania, łącznie z innymi kosztami administracyjnymi w projekcie, 
 • w przypadku wniosku składanego przez Grupę Nieformalną samodzielnie, mieszczące się w limicie do 15% wnioskowanej kwoty dofinansowania, łącznie z innymi kosztami administracyjnymi w projekcie.

W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu, w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Przyjęte stawki kosztów osobowych nie mogą być wyższe od stawek powszechnie stosowanych na danym rynku. Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane do kwalifikowalnych kosztów osobowych.

Jeśli planujecie zatrudnić koordynatora na umowę zlecenia, rekomendujemy zapoznanie się z pkt  FAQ- „Jak zaplanować w budżecie zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia lub o dzieło?”

Jak zaplanować w budżecie zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia lub o dzieło? 

Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane do kwalifikowalnych kosztów osobowych.

UWAGA! W przypadku umów zlecenia należy pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku przy zawieraniu umów obowiązuje stawka godzinowa minimum 13 zł brutto (plus składki pracodawcy, jeżeli występują). Ponadto, przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają:

 • odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
 • potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
 • wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.

Zapisy te oznaczają w praktyce, że jeżeli chcecie zatrudnić np. koordynatora na cały okres trwania projektu, to powinniście wycenić jego pracę godzinowo z uwzględnieniem stawki  minimalnej i zaplanować mu comiesięczne wypłaty.

Czy koszty delegacji pracowników projektu możemy pokryć z otrzymanego dofinansowania?

Tak, ale pod warunkiem, że w zawartej umowie cywilno-prawnej z pracownikiem znajdzie się zapis określający zasady i sposób jego podróży służbowych.

Czy możemy przeznaczyć dofinansowanie na sfinansowanie działań realizowanych za granicą?

W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji zadania, istnieje możliwość realizacji części zadań w ramach projektu poza granicami Polski, jednak nawet w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków (zarówno z dotacji, jak i środków własnych), poniesionych w projekcie w związku z realizacją zadania za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu.

Czy Grupy Nieformalne/Samopomocowe mogą przeznaczyć dofinansowanie na adaptację lokalu?

Nie, adaptacja lokalu jest możliwa wyłącznie w przypadku organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną i tytuł prawny do lokalu.

Czy można przeznaczyć dofinansowanie na trwałe montowanie sprzętu w pomieszczeniach lub na terenie otwartym?

W przypadku finansowania z dotacji kosztów związanych z trwałym montowaniem sprzętu 

w pomieszczeniach lub na terenie otwartym, wydatki te są kwalifikowane pod warunkiem, że Wnioskodawca przedstawi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokument wystawiony przez osobę dysponującą lokalem lub terenem dotyczący zgody na wykonanie zaplanowanych w projekcie prac.

Czy musimy we wniosku zaplanować działania związane z przygotowaniem naszej grupy do udziału w plebiscycie na najlepszą inicjatywę?

Z uwagi na zaplanowany w tegorocznej edycji Programu FIO-Małopolska Lokalnie plebiscyt na najlepszą inicjatywę rekomenduje się zaplanowanie we wniosku działań związanych z przygotowaniem prezentacji realizowanego projektu. 

Udział w plebiscycie jest dobrowolny i zależy od indywidualnej decyzji grupy realizującej projekt, ale organizacje, które zaplanują wyżej wymienione działania już na etapie pisania wniosku mogą liczyć na dodatkowy punkt w ocenie merytorycznej. 

Jak przygotować grupę do udziału w plebiscycie na najlepszą inicjatywę? 

W przypadku wniosków składanych na działania społeczne rekomenduje się przygotowanie prezentacji/ filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu. 

W przypadku gdy wniosek dotyczy wrażliwych kwestii, rekomenduje się przygotowanie np. kampanii społecznej dotyczącej danego problemu, bez wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących w projekcie.

Rekomendowane parametry zgłaszanych materiałów:

 • fotografie: min. 1200 pixeli
 • video: max. 1,5 minuty w jakości HD - 1920x1080 

Jak poprawnie wskazać jakościowe i ilościowe rezultaty projektu?

W karcie oceny merytorycznej Programu FIO Małopolska lokalnie spotkacie się z pytaniem odnośnie poprawnego wskazania rezultatów w rozróżnieniu na ilościowe i jakościowe. Co to oznacza?

Rezultaty są wynikiem projektu:

 • rezultaty ilościowe to te, które łatwo policzyć, np. liczba przeprowadzonych godzin warsztatów, przeszkolonych osób, zrealizowanych szkoleń, liczba wydrukowanych i rozdystrybuowanych publikacji.
 • rezultaty jakościowe są trudniejsze do określenia i policzenia. Może to być np. zmiana postaw u odbiorców projektu, wzrost wiedzy i umiejętności uczestników warsztatów, wzrost samooceny czy zdolności komunikacyjnych, rozwój zainteresowań odbiorców projektu.  

Ważne jest również wskazanie sposobu pomiaru zaplanowanych rezultatów, np. ankieta, rozmowy z beneficjentami.

Jakie mogą być przyczyny formalnego odrzucenia projektu?

W pierwszej kolejności sprawdźcie, czy możecie wziąć udział w konkursie (pkt. 3 Regulaminu). Jest to podstawowe kryterium formalne. 

Następnie zapoznajcie się z kartą oceny formalnej (pkt 6.1 Regulaminu), w której opisane zostały kryteria oceny wniosku, a także możliwości odwołania lub ewentualnego uzupełnienia braków.

Podczas pracy nad projektem zwróćcie uwagę na:

 • wybór Operatora pod względem rejonu Waszego działania 
 • daty rozpoczęcia i zakończenia Waszego projektu
 • termin złożenia wniosku on-line poprzez generator, termin wysyłki "potwierdzenia złożenia wniosku" w wersji papierowej oraz sumę kontrolną
 • odbiorców projektu - mieszkańców województwa małopolskiego
 • załączniki, które są obowiązkowe dla wybranych grup Wnioskodawców (patrz Regulamin)

Ponadto sprawdźcie Wasz budżet, pod kątem:

 • błędów rachunkowych,
 • wymaganego wkładu własnego 
 • obowiązujących w konkursie limitów procentowych i kwotowych (patrz Regulamin)

Jakie są najważniejsze kryteria oceny merytorycznej projektu?

Konstruując projekt zastanówcie się nad tym, do kogo będziecie kierować działania i jaki problem i/lub potrzebę dostrzegacie. Warto także opisać, skąd macie wiedzę o wskazanym problemie/potrzebie. Działania prowadzone w Waszym projekcie muszą być kierowane do grupy, której problem/potrzeba dotyka. Zadania, które sobie wyznaczycie muszą rozwiązywać opisane problemy.

Ścieżka konstruowania projektu wygląda następująco:

 • potrzeba i/lub problem (zdefiniowanie)
 • cel i działania (jako odpowiedź na potrzebę /problem)
 • odbiorcy (grupy, których dotyczy problem/potrzeba, do których kierujemy działania)
 • harmonogram (realny do wykonania w zaplanowanym czasie)
 • budżet (niezbędny do realizacji działań i osiągnięcia celu)
 • rezultaty (efekty i zmiany, które się zadzieją w wyniku prowadzonych działań)

Korzystając z opisanych podpowiedzi musicie zadbać o spójność całego projektu. Spójny z opisanymi działaniami musi być harmonogram i budżet projektu. Harmonogram musi być czytelny i możliwy do wykonania w założonym czasie.

Każdy koszt wprowadzony do budżetu, powinien mieć swoje uzasadnienie tzn. być niezbędny do realizacji zamierzonych działań i rozsądnie skalkulowany. Przy opisie odbiorców projektu, warto posłużyć się w liczbami, by pokazać skalę przedsięwzięcia, ale też skala ta, musi być realna do realizacji.

Dodatkowo warto opisać kto i w jaki sposób wesprze Was w realizacji projektu (partnerzy, wolontariusze), ponieważ poparcie ze strony środowiska lokalnego, przedkłada się na lepsze efekty planowanych działań. Pamiętajcie także o wielokanałowej promocji Waszych działań i Programu FIO - Małopolska Lokalnie.

Zachęcamy do zapoznania się z kartą oceny merytorycznej (pkt 6.2 Regulaminu) według której Komisja Grantowa oceni złożone wnioski. Karta została podzielona na kryteria dla projektów ze sfery pożytku publicznego oraz kryteria dla projektów dot. rozwoju organizacji.

Co to są dodatkowe kryteria strategiczne?

Aby wyrównać szanse podmiotów z terenu gmin o najniższym subregionalnym współczynniku składania i realizacji projektów w ramach konkursów „FIO-Małopolska Lokalnie edycja 2014 - 2016”, w roku 2017 przydzielono dodatkowe punkty strategiczne podmiotom z terenu gmin: 

 • powiat bocheński: gmina Żegocina
 • powiat brzeski: gmina Szczurowa
 • powiat gorlicki: gmina Lipinki
 • powiat limanowski: gmina Tymbark
 • powiat miechowski: gmina Charsznica, gmina Książ Wielki, gmina Racławice
 • powiat nowosądecki: gmina Łącko, gmina Łososina Dolna, gmina Nawojowa
 • powiat nowotarski: gmina Spytkowice
 • powiat proszowicki: gmina Radziemice
 • powiat tarnowski: gmina Szerzyny, gmina Wojnicz
 • powiat wielicki: gmina Biskupice, gmina Gdów, gmina Kłaj, gmina Niepołomice 
 DODATKOWE KRYTERIA STRATEGICZNE W KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE LOKALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (0-2 pkt) 
Projekt będzie realizowany przez organizację/grupę mającą siedzibę na terenie gminy o najniższym subregionalnym współczynniku realizacji projektów FIO-Małopolska Lokalnie, edycje 2014-2016. 2 pkt

 

Kto podpisuje umowę finansową z Operatorem?

 1. w przypadku projektu złożonego przez Grupę Nieformalną za pośrednictwem Patrona – umowa podpisywana jest między Operatorem a Patronem. Z umowy powinno jasno wynikać, że wspierane są działania grupy nieformalnej. (UMOWA DWUSTRONNA). Patron podpisuje osobną umowę o współpracy przy realizacji projektu z Grupą Nieformalną. W umowie powinny zostać uregulowane obowiązki organizacji pozarządowej lub innego podmiotu zwanego Patronem zaangażowanego w realizację projektu oraz wspieranej Grupy Nieformalnej.  
 2. w przypadku projektu złożonego samodzielnie przez Grupę Nieformalną wskazaną w punkcie 3.2 a) Regulaminu Programu FIO-Małopolska Lokalnie– umowa podpisywana jest przez trzech przedstawicieli grupy nieformalnej. (UMOWA DWUSTRONNA) 

W jaki sposób wypłacane są środki z dofinansowania lokalnych przedsięwzięć?

Przekazanie środków z dofinansowania lokalnego przedsięwzięcia będzie miało miejsce w przypadku realizacji projektu przez Grupę Nieformalną za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wskazanego w punkcie 3.2 b) Regulaminu, czyi tzw. Patrona. Środki z dofinansowania zostaną przesłane przez Operatora na konto Patrona w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy z Operatorem. Patron nie przekazuje środków Grupie Nieformalnej.

Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez Grupę Nieformalną. Każdy dowód księgowy dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez Grupę Nieformalną musi być wystawiony na Patrona.

Patron może udzielić przedstawicielowi Grupy Nieformalnej pełnomocnictwa do dokonywania zakupu towarów i usług niezbędnych do wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia lub może zawrzeć porozumienie wolontariackie, co stanowić będzie podstawę do wypłacenia przedstawicielowi Grupy Nieformalnej / osobie, z którą zawarte zostało porozumienie wolontariacie, zaliczki na pokrycie kosztów przedsięwzięcia.

W projektach realizowanych samodzielnie przez Grupy Nieformalne, ponoszone wydatki będą opłacane przez Operatora po przedstawieniu prawidłowo wystawionych dokumentów (rachunków, faktur, itp.) dostarczonych do Operatora do 7 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu, ale nie później niż 2 dni przed terminem płatności. Dokumenty finansowe są w tym przypadku wystawiane na Operatora. 

Czy Patron musi posiadać wydzielone konto (subkonto) przeznaczone na dofinansowanie?

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dofinansowania.

UWAGA! Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Jeżeli środki z dofinansowania wpłyną na oprocentowane konto i wygenerują odsetki, co musimy z nimi zrobić?

Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Patrona powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do Operatora.

Czy realizowany przez nas projekt będzie kontrolowany? Jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy?

Monitoring projektu może być prowadzony w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Może on obejmować prawidłowość realizowanych działań (monitoring merytoryczny) oraz prawidłowość wydatkowania dotacji i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej (monitoring finansowy). W tym celu poprosimy o udostępnienie wszystkich dokumentów mających znaczenie dla oceny Waszego projektu (dokumentów merytorycznych, finansowych i promocyjnych). Monitoring może przyjąć formę mailową, telefoniczną lub osobistą. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu poinformujemy 7 dni kalendarzowych przed jego terminem.

Projekt współfinansują:

fio

Logo MOWIS H rgb

Nasi partnerzy:

Logo MOWIS H rgb

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski