grupy

Zapoznaj się

RODO

Zgłoś swój pomysł

Złóż fiszkę w generatorze Witkac

Generator

Najczęściej zadawane pytania o wsparcie dla projektów społecznych.

1.      Jesteśmy organizacją pozarządową mającą siedzibę ma terenie województwa małopolskiego, w którym konkursie możemy wziąć udział?

Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ jest skierowany do organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających na rzecz mieszkańców Krakowa oraz powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego.

Jeśli:

- macie siedzibę na terenie powiatu krakowskiego, wielickiego lub Krakowa,

- zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia fiszki projektowej,  

- przychód Waszej organizacji za rok 2017 nie przekraczał 25 tys. zł,

możecie wziąć udział w konkursie na projekty społeczne lub w konkursie na projekty rozwojowe.

 

W generatorze wniosków dostępnym na stronie www.malopolskalokalnie/polnoc konkursy dla Was oznaczone są następująco:

 1. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.
 2. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty rozwojowe. Operator I - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Jeśli:

- macie siedzibę na terenie powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub proszowickiego

- zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia fiszki projektowej, a 

- przychód Waszej organizacji za rok 2017 nie przekracza 25 tys. zł,

możecie wziąć udział w konkursie na projekty społeczne lub konkursie na projekty rozwojowe.

W generatorze wniosków dostępnym na stronie www.malopolskalokalnie/polnoc konkursy dla Was oznaczone są następująco:

 1. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator II - Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE
 2. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty rozwojowe. Operator II - Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE

Pozostałe organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPP mające siedzibę na terenie Krakowa lub powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego, nie są uprawnione do składania wniosków w konkursach, mogą natomiast być tzw. patronami wspierającymi lokalne przedsięwzięcia grup nieformalnych i złożyć w imieniu grupy nieformalnej fiszkę w konkursie na projekty społeczne. 

W generatorze konkursy dla grup nieformalnych wraz z patronami oznaczone są następująco:

 1. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.
 2. FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator II - Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE

2.      Jesteśmy organizacją pozarządową z terenu powiatu nie należącego do obszaru objętego Programem FIO Małopolska Lokalnie – Północ (np. myślenickiego), ale działamy na rzecz mieszkańców Krakowa, czy możemy złożyć wniosek do Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ

Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ jest skierowany tylko i wyłącznie do organizacji (i grup nieformalnych) mających siedzibę na terenie Krakowa oraz powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wielickiego. Zaplanowane w projekcie działania muszą dotyczyć mieszkańców w. w. obszaru. Ideą przyświecającą takiemu rozwiązaniu jest wspieranie małych, lokalnych organizacji, działających w swoim środowisku.

Programem w którym może złożyć wniosek o grant Wasza organizacja jest FIO Małopolska Lokalnie – Południe. Szczegóły na stronie http://malopolskalokalnie.pl/poludnie/

3.      Czym różni się projekt społeczny od projektu rozwojowego?

 

Projekt rozwojowy przeznaczony jest TYLKO dla młodych organizacji pozarządowych. W jego ramach można ubiegać się o 5 tys zł m.in. na:

 • podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
 • prowadzenie działań orzeczniczych lub uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
 • zaplanowanie i realizację spójnych działań zmierzających do zapewnienia organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności, itd.;
 • zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

W celu wyrównania szans młodych, nie mających doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu FIO Małopolska Lokalnie organizacji, w konkursie na projekty rozwojowe mogą składać fiszki TYLKO organizacje, które nie otrzymały dotacji na rozwój organizacji w ramach Programu „FIO Małopolska Lokalnie” w latach 2014-2017.

W ramach projektów społecznych można ubiegać się o 3 tysiące zł na działania na rzecz dobra wspólnego lub na działania samopomocowe. Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub samopomocowe lub inne podmioty uprawnione do wnioskowania (zgodnie z definicją określoną w punkcie 3.1 Regulaminu) mogą ubiegać się o realizację projektu społecznego w zakresie wszystkich sfer działalności pożytku publicznego (Art. 4. Ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), tj. w sferach:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

           5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

           22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Działania zaplanowane w projekcie powinny być realizowane przez i skierowane do mieszkańców: powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub miasta Kraków.

4.      Chcemy otrzymać dofinansowanie ze środków FIO Małopolska Lokalnie - Północ od czego zacząć?

 

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na projekt i rozpoznane potrzeby lokalnego środowiska, a w przypadku grup samopomocowych – rozpoznane problemy grupy. Pomysł musi być zgodny z celami konkursu. Przedsięwzięcie powinno służyć społeczności lokalnej lub pokonywaniu problemów/zmianie warunków życia członków Waszej grupy samopomocowej. Informacje o tym, jak przygotować projekt możecie uzyskać podczas indywidualnych konsultacji u doradców w subregionach. Przed rozpoczęciem pracy nad projektem konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu FIO Małopolska Lokalnie – Północ.

5.      Jak wygląda nowa ścieżka wsparcia w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ? Jakie są różnice pomiędzy wcześniejszą edycją programu?


Nowa forma wsparcia zakłada, że na pierwszym etapie wnioskowania wypełnicie prostą fiszkę, a następnie zaprezentujecie swój pomysł na projekt przed komisją konkursową. To pozwoli nam zauważyć i docenić jakość Waszych pomysłów, a nie tyko umiejętność wypełniania wniosków.

Ścieżka przedstawia się następująco:

 • Złożenie fiszki przez wnioskodawców
 • Ocena formalna i wstępna ocena merytoryczna fiszek przez operatorów
 • Prezentacja projektu przez wnioskodawców przed komisją konkursową
 • Ocena merytoryczna prezentacji
 • Ogłoszenie wyników konkursu
 • Wsparcie edukacyjne dla wnioskodawców, którzy otrzymali dotację
 • Realizacja i rozliczenie projektów
 • Plebiscyt na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Programu
 • Gala podsumowująca Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ

6.      Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektu społecznego?

O dofinansowanie projektu społecznego mogą ubiegać się:

 • GRUPY NIEFORMALNE – nieposiadające osobowości prawnej (tutaj także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), złożone z min. 3 osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność od czynności prawnych, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, które wspólnie realizują lub chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego. 

UWAGA! OSOBY TWORZĄCE GRUPE NIEFORMALNĄ NIE MOGĄ BYĆ CZŁONKAMI ORGANÓW STATUTOWYCH ISTNIEJĄCYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Ponadto, jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

 • GRUPY SAMOPOMOCOWE – tworzone przez osoby, które aktywnie działają na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków grupy. Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dotacje na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, jeżeli spełniają warunki wskazane w punkcie 3.2.1 regulaminu.

W skład Grupy Samopomocowej nie mogą wchodzić osoby należące do organów statutowych istniejącej organizacji pozarządowej, której cele statutowe dotyczą działań samopomocowych.

 • MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które spełniają warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych (punkt 3.1.1. regulaminu)

7.      Jesteśmy grupą wspólnie działającą w lokalnym środowisku. Nie jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pozarządowa i nie mamy osobowości prawnej – czy i na jaki konkurs możemy złożyć fiszkę?

Jeśli Waszą grupę tworzą minimum 3 pełnoletnie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie powiatu chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub miasta Kraków I:

 1. Wspólnie realizujecie lub chcecie realizować działania w sferze pożytku publicznego,

LUB

 1. Aktywnie działacie na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków Waszej grupy (tzw. grupa samopomocowa)

i spełniacie warunki wskazane w pkt 3.2.2 Regulaminu Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ - to możecie złożyć fiszkę w konkursie na projekt społeczny.

8.      Jaka jest różnica między grupą samopomocową, a grupą nieformalną?

Grupa samopomocowa aktywnie działa na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków tej grupy, co oznacza że wszystkie zaplanowane działania skierowane są do wewnątrz grupy.

Grupa nieformalna natomiast podejmuje działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej, co oznacza że zaplanowane działania skierowane są na zewnątrz grupy.

 1. Jesteśmy mieszkańcami innego województwa, ale planujemy działania na obszarze woj. małopolskiego, czy możemy uczestniczyć w konkursie?

 

Nie, w konkursie FIO Małopolska Lokalnie - Północ mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy województwa małopolskiego (powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub miasta Kraków) planujący realizować działania na rzecz społeczności z tego terenu. Mieszkańców pozostałych niewymienionych powiatów województwa małopolskiego zapraszamy do składnia wniosków do FIO Małopolska Lokalnie – Południe.

10. Jesteśmy małopolskim oddziałem terenowym organizacji spoza województwa małopolskiego, czy możemy złożyć fiszkę w konkursie na projekty społeczne?

 1. Jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie (powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego lub miasta Kraków) i nie posiada osobowości prawnej, to możecie złożyć fiszkę w konkursie na projekty społeczne jako grupa nieformalna.
 2. Jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego (powiaty chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wielicki lub miasta Kraków) i posiada osobowość prawną, to możecie złożyć fiszkę tylko jako Patron wspierający działania grupy nieformalnej w konkursie na projekty społeczne.
 3. Jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego (powiaty chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wielicki lub miasta Kraków), zostaliście wpisani do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia fiszki i posiadacie osobowość prawną to możecie złożyć fiszkę w konkursie na projekty społeczne lub w konkursie na projekty rozwojowe jako młoda organizacja pozarządowa.

11. Czy jedna osoba może być członkiem kilku grup nieformalnych?

Nie, jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

12. W jaki sposób grupa nieformalna i młoda organizacja pozarządowa może się ubiegać o środki w ramach konkursu na projekty społeczne?

Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa sposoby:

 1. SAMODZIELNIE – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy nieformalnej samodzielnie składają fiszkę i podpisują umowę na realizację projektu. 
 2. Z PATRONEM, czyli organizacją pozarządową bądź innym podmiotem zarejestrowanym na terenie województwa małopolskiego, w tym: 
  • osobą prawną i jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  • stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnią socjalną;
  • spółką akcyjną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubem sportowym będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Projekt złożony przez patrona może być wyłącznie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez grupę nieformalną oraz powinien gwarantować realizację lokalnego przedsięwzięcia przez jej członków. Ponadto projekt złożony przez patrona może dotyczyć wsparcia realizacji jednego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Zapis ten oznacza, że patron nie może składać kilku fiszek dotyczących jednego działania/ wydarzenia.

Młoda organizacja pozarządowa może złożyć fiszkę jeśli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych (punkt 3.1.1. Regulaminu)

13. Na czym polega rola patrona grupy nieformalnej?

Patron to organizacja zarejestrowana na terenie województwa małopolskiego, która wspiera grupy nieformalne. Patron, który otrzyma dofinansowanie wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym przypadku umowę na realizację projektu podpisuje operator oraz osoby reprezentujące patrona. 

Projekt złożony przez patrona może być wyłącznie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez grupę nieformalną oraz powinien gwarantować realizację lokalnego przedsięwzięcia przez jej członków.

Ponadto projekt złożony przez patrona może dotyczyć wsparcia realizacji jednego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Zapis ten oznacza, że patron nie może składać kilku fiszek dotyczących jednego działania/ wydarzenia.

Przewidziane w projektach składanych przez Patrona działania animacyjne, promocyjne i informacyjne mają aktywizować członków wspólnot lokalnych i zapewnić im wiedzę konieczną do pozyskiwania środków. Zapis ten oznacza, że patron powinien pełnić również funkcje edukacyjne np. przekazać grupie nieformalnej praktyczną wiedzę z zakresu rozliczenia projektu, czy też zarządzania zespołem projektowym. Wolontariusz z grupy nieformalnej może np. uczestniczyć w działaniach związanych z  rozliczeniem projektu tj. opisywaniem dokumentów finansowych.  

Patron składający fiszkę o dofinansowanie z grupą nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której dotyczy projekt lub realizować zadania polegające na działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

14. Czy kryterium 30 miesięcy działalności oraz przychodu za rok 2017 nie wyższego niż 25 000 zł, obowiązuje także, gdy grupa nieformalna składa fiszkę za pośrednictwem patrona?

Nie, kryterium to nie dotyczy patrona, który składa fiszkę wspierający działania grupy nieformalnej. Patron może działać dłużej niż 30 miesięcy i jego roczny budżet może przekroczyć 25 000 złotych.

15. Co to są działania samopomocowe grupy?

Grupy samopomocowe – tworzone przez osoby, które aktywnie działają na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków grupy. Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dotacje na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, jeżeli spełniają warunki wskazane w punkcie 3.2.2 regulaminu

Przykłady działań samopomocowych:

 1. Klub mam działający na rzecz młodych matek. Mamy są grupą wsparcia dla siebie i projekt zakłada działania skierowane do członkiń grupy np. warsztaty przygotowujące do podjęcia pracy, opiekę nad dziećmi w trakcie warsztatów;
 2. Grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych działa na rzecz swoich dzieci i rodzin. Projekt zakłada wsparcie członków grupy i ich rodzin np. poprzez szkolenie jak radzić sobie ze stresem, wspólny wyjazd integracyjny połączony z zajęciami rehabilitacyjnymi dla dzieci;
 3. Koło gospodyń wiejskich realizuje działania mające na celu rozwój własny członkiń koła np. kurs carvingu.

16.Kto jest wyłączony z ubiegania się o dofinansowanie projektu społecznego?

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

 • Grupy nieformalne, których członkowie mieszkają poza województwem małopolskim małopolskiego (powiaty chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wielicki lub miasta Kraków),
 • Grupy nieformalne, których członkowie należą do organów statutowych istniejącej organizacji pozarządowej,
 • Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie będące patronami grup nieformalnych działających powyżej 30 miesięcy.

17. Na jaki rodzaj działań można ubiegać się w konkursie na projekt społeczny?

Grupy nieformalne i młode NGO mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów społecznych, czyli realizację zadań z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego określonych w art. 4 UoDPPioW.

18. Jaka może być tematyka projektu?

Tematyka projektu zależy od zainteresowań/potrzeb jego realizatorów lub potrzeb społeczności lokalnej dla której i w której działania będą realizowane. Ważne, aby temat projektu był zgodny z wskazanymi w regulaminie obszarami działalności pożytku publicznego lub w przypadku samopomocowości, służył rozwiązywaniu problemów Waszej grupy.

19. O jakie środki możemy się ubiegać??

Możecie się ubiegać się o środki w wysokości do 3.000 zł.

20. Czy możemy skonsultować pomysł na projekt?

Tak, doradcy w subregionach chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Informacje znajdziecie w zakładce Kontakt.

21. Czy jest przewidziane wsparcie informacyjno - edukacyjne dla grup i młodych NGO, które są zainteresowane złożeniem fiszki do konkursu FIO Małopolska Lokalnie - Północ?

Dla wnioskodawców, którzy uzyskają informacje o przyznaniu dofinansowania uruchomiona zostanie tzw. indywidualna ścieżka wsparcia mająca na celu wypracowanie ostatecznej wersji wniosku.

Informacji udzielają telefonicznie lub mailowo z doradcy w subregionach.

23. Jak możemy złożyć projekt w konkursie FIO Małopolska Lokalnie - Północ?

Projekty należy składać tylko on-line poprzez generator wniosków. Musicie założyć konto, zalogować się w generatorze, wypełnić wszystkie wymagane rubryki w konkursie na projekty społeczne oraz wysłać fiszkę w wersji elektronicznej.

Nie należy przesyłać fiszki w wersji papierowej !

24. Jak znaleźć konkurs, na który mamy złożyć fiszkę w generatorze?

 

Po zalogowaniu się w generatorze wniosków należy wybrać:

 1. Konkursy / opublikowane
 2. Organizator konkursu - FIO Małopolska Lokalnie – Północ
 3. Komórka organizacyjna – właściwy co do rejonu działań projektowych operator konkursu. – właściwy co do rejonu działań operator konkursu
  Operator I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych dla organizacji z terenu Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielkiego.
  II. Operator II Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE, dla organizacji
  z terenu powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego.
 4. Konkurs:

FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator I - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, lub

FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 - projekty społeczne. Operator II - Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE

25. Nasza grupa chciałaby zrealizować działania projektowe na terenie powiatu, którego nie jesteśmy mieszkańcami i nie jest naszą siedzibą. Do którego Operatora powinniśmy złożyć fiszkę?

W przypadku opisanym powyżej grupa powinna złożyć fiszkę do Operatora działającego na obszarze powiatu, na terenie którego będzie realizowany projekt. Prosimy zwrócić uwagę, że fiszkę należy złożyć do właściwego operatora pod względem rejonu działania wnioskodawcy (w zakresie terytorialnym Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ).

26. Co w momencie gdy złożę fiszkę na zły konkurs (projekt na rozwój/projekt społeczny)?

Prosimy przede wszystkim o świadomy wybór konkursu (projekt społeczny/projekt rozwojowy) ponieważ ze względu na różnice w zawartości fiszki, nie ma możliwości przesunięć pomiędzy konkursami na projekty społeczne i rozwojowe.

W przypadku złożenia fiszki do złego operatora jesteśmy w stanie przenieść ją w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ.

Nie ma możliwości przeniesienia fiszki pomiędzy projektem FIO ML- Północ, a FIO ML – Południe!

Uwaga przy wyborze konkursu! Złożenie fiszek w obu konkursach FIO Małopolska Lokalnie – Północ (projekty społeczne/projekty rozwojowe) oznacza odrzucenie każdego z projektów!

27. W jakim terminie musimy złożyć projekt?

Fiszkę można składać od 01.08 - 30.08.2018 do godz. 15:00.

28. Czy musimy złożyć fiszkę projektową w wersji papierowej??

Nie, wymagana jest wyłącznie wersja elektroniczna, którą możecie pobrać
z generatora i wydrukować dla własnych potrzeb.

29. W jakim terminie możemy realizować projekt?

Projekty mogą być realizowane od 15 października 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku.

30. Czy możemy złożyć więcej niż 1 projekt w konkursie w 2018 roku?

Nie, w ramach konkursu jako grupa bądź młoda organizacja pozarządowa możecie złożyć tylko 1 projekt. W ramach programu grupa nieformalna może złożyć tylko jeden projekt na projekty społeczne, a młoda organizacja może złożyć tylko jeden projekt wybierając konkurs na projekty rozwojowe lub projekty społeczne.

31. Czy młoda organizacja (w rozumieniu Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ) może złożyć swoją fiszkę do konkursu i być patronem dla grupy nieformalnej?

Tak, młoda organizacja może złożyć swoją fiszkę do konkursu na projekt rozwojowy/ społeczny w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ i jednocześnie pełnić rolę patrona dla grupy nieformalnej składającej swoją fiszkę do konkursu na projekt społeczny.

32. Jakie dokumenty należy dołączyć do projektu (w generatorze) na etapie składania fiszki projektowej?

 1. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (np. stowarzyszenia zwykłe) – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego – lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
 1. Statut podmiotu / umowa spółki – tylko w przypadku spółek akcyjnych i spółek z o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Uwaga: Grupy nieformalne składają wyżej wymienione dokumenty, wyłącznie w wypadku składania projektu wraz z patronem.

33. Czy budżet projektu powinien zostać przygotowany w kwocie netto, czy też brutto?

W przypadku, kiedy grupa nieformalna składa fiszkę samodzielnie, wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto.

W przypadku fiszek składanych przez młodą NGO lub grupę z patronem, gdy organizacja składająca fiszkę nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto. W przypadku, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT- kosztorys tworzycie w oparciu o kwoty netto.

 

34. Czy w konkursie obowiązują limity procentowe/kwotowe związane
z konstruowaniem budżetu?


Tak, w konkursie obowiązują limity procentowe i kwotowe. Jednak budżet szczegółowy należy złożyć przy II etapie oceny. Budżet szczegółowy należy przesłać do operatora najpóźniej 3 dni przed oceną komisji konkursowej. Na I etapie konkursu składacie fiszkę, w której przedstawiacie max. 5 pozycji finansowych z dotacji.

Limity kwotowe obejmują:

 1. Zakup sprzętu/wyposażenia - koszt jednostkowy nie może przekroczyć 3500 zł brutto.
 2. Zakup nagród rzeczowych- koszt jednostkowy nagrody nie może przekroczyć 100 zł brutto.
 3. Jeśli planujesz w budżecie pozycję "niezaplanowane wydatki", to jej wartość nie może przekroczyć 200 zł brutto.

Limity procentowe obejmują:

 1. Koszty obsługi zadania publicznego:

- Dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych składających fiszkę wraz z patronem obowiązuje limit 25 % z wnioskowanej kwoty dotacji, z czego limit wysokości kosztów rozliczenia dotacji/ księgowości finansowanych z dotacji wynosi w sumie 10% wartości dotacji

- Dla grup nieformalnych składających fiszkę samodzielnie limit wysokości całości kosztów obsługi zdania publicznego finansowanych z dotacji wynosi w sumie 15% wartości dotacji.

 1. Wkład własny niefinansowy w wysokości min. 15% wnioskowanej dotacji.

35. Wkład własny do projektu - co to jest?

Wartość projektu to łączna wartość dofinansowania lokalnego przedsięwzięcia i właśnie Waszego wkładu własnego. Wkład własny to środki własne niefinansowe wnoszone do projektu przez wnioskodawcę np. w postaci nieodpłatnej pracy na rzecz projektu, czyli wolontariatu.

Przykładowe wyliczenie środków własnych:

Jeśli organizacja ubiega się o dotację w wysokości 3 000 zł, musi mieć co najmniej 450 zł środków własnych (15%) formie niefinansowej. Tym samym minimalna wartość projektu wynosi 3 450 zł.

36. Czy musimy wnieść wkład własny finansowy?

W edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie 2018 nie przewidujemy wnoszenia przez Was wkładu własnego finansowego.

37. Co to jest wkład osobowy?

Wkładem własnym osobowym może być świadczenie wolontariatu. Wkład własny
w postaci pracy wolontariuszy to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia, za pracę przy projekcie. Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie liczby godzin i szacowanej stawki godzinowej lub dziennej
i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.

Stawki obowiązujące w Programie FIO Małopolska Lokalnie Północ w roku 2018 określone są w następujący sposób:

 • W przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł za jedna godzinę;
 • W przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł za jedną godzinę.

Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego. Wartość pracy wolontariusza musicie ustalić uwzględniając: liczbę godzin oraz wskazaną powyżej stawkę godzinową za dany rodzaj wykonywanej pracy.


Aby udokumentować pracę wolontariusza należy podpisać porozumienie wolontariackie oraz po wykonaniu wolontariatu, oświadczenie potwierdzające współpracę z wolontariuszem, które powinno zawierać:

 • Datę i miejsce
 • Tytuł projektu
 • Dane wolontariusza i dane organizacji/grupy
 • Zakres pracy, liczbę godzin, szacunkową wartość wykonanej pracy.

Przy podpisywaniu porozumienia wolontariackiego należy pamiętać, że jeśli świadczenie wolontariatu trwa krócej niż 30 dni, należy opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie NW.

38. Co to jest wkład rzeczowy?

Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposażenie i środki trwałe nienależące do organizacji patronackiej, lub w przypadku grup składających fiszkę samodzielnie - operatora, które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu. Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, użyczenie sali itp. Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wartość wkładu rzeczowego powinna być zgodna z jego wartością rynkową. Na etapie realizacji projektu wkład własny rzeczowy powinien być rozliczany na podstawie umowy użyczenia np. sala na warsztaty, sprzęt.

39. Co można uwzględnić w pozycji niezaplanowane wydatki?

Przy konstruowaniu budżetu w kategorii I Koszty merytoryczne można zawrzeć dodatkową pozycję pn. „niezaplanowane wydatki”. Pozycja ta umożliwia założenie kwoty max. 200 złotych na rzecz niezaplanowanych wydatków w projekcie.
W momencie składania oferty nie ma potrzeby opisywania na co konkretnie zostaną przeznaczone wydatki z tej pozycji. Podczas realizacji projektu należy pamiętać, że wyżej wymienione środki mają zostać przeznaczone na działania służące realizacji celów projektu. Opis wydatku będzie wymagany na etapie sprawozdania z realizacji projektu.

40. Czy możemy pobierać opłaty od odbiorców naszych działań?

Nie, w ramach programu wnioskodawcy nie mogą pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców realizowanych przez nich projektów.

41. Czy za koordynację projektu można otrzymać wynagrodzenie?

Tak, koordynator może otrzymać wynagrodzenie mieszczące się w limicie kosztów obsługi zadania publicznego wnioskowanej kwoty dotacji, łącznie z innymi kosztami administracyjnymi w projekcie.

W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu, w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Przyjęte stawki kosztów osobowych nie mogą być wyższe od stawek powszechnie stosowanych na danym rynku. Jeśli planujecie zatrudnić koordynatora na umowę zlecenia, rekomendujemy zapoznanie się z pkt 39 FAQ - „Jak zaplanować w budżecie zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia lub o dzieło?”. Informacje te przedstawione w budżecie szczegółowym na II etapie (przed oceną komisji konkursowej).

42. Jak zaplanować w budżecie zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło?

Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane do kwalifikowalnych kosztów osobowych.

UWAGA! W przypadku umów zlecenia należy pamiętać, że od 1 stycznia 2018 roku przy zawieraniu umów obowiązuje stawka godzinowa minimum 13,70 zł brutto (plus składki pracodawcy, jeżeli występują). Ponadto, przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają:

 • odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
 • potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
 • wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.

Zapisy te oznaczają w praktyce, że jeżeli chcecie zatrudnić np. koordynatora na cały okres trwania projektu, to powinniście wycenić jego pracę godzinowo z uwzględnieniem stawki minimalnej i zaplanować mu comiesięczne wypłaty.

43. Czy koszty delegacji pracowników projektu możemy pokryć z otrzymanego dofinansowania?

Tak, ale pod warunkiem, że w zawartej umowie cywilno-prawnej z pracownikiem znajdzie się zapis określający zasady i sposób jego podróży służbowych.

44. Czy możemy przeznaczyć dofinansowanie na sfinansowanie działań realizowanych za granicą?

W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji zadania, istnieje możliwość realizacji części zadań w ramach projektu poza granicami Polski, jednak nawet w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków (zarówno z dotacji, jak i środków własnych), poniesionych w projekcie w związku z realizacją zadania za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu.

45. Czy w ramach realizacji projektu możemy finansować reklamy na facebooku?

Reklamy na facebooku mogą być finansowane z mikrodotacji wyłącznie jeżeli owo zlecenie zostanie wykonane przez firmę mającą siedzibę na terenie Polski.

46. Czy grupy nieformalne/samopomocowe mogą przeznaczyć dofinansowanie na adaptację lokalu?

Nie, adaptacja lokalu jest możliwa wyłącznie w przypadku organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną i tytuł prawny do lokalu.

47. Czy można przeznaczyć dofinansowanie na trwałe montowanie sprzętu w pomieszczeniach lub na terenie otwartym?

W przypadku finansowania z dotacji kosztów związanych z trwałym montowaniem sprzętu w pomieszczeniach lub na terenie otwartym, wydatki te są kwalifikowane pod warunkiem, że Wnioskodawca przedstawi przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie dokument wystawiony przez osobę dysponującą lokalem lub terenem dotyczący zgody na wykonanie zaplanowanych w projekcie prac.

48. Czy musimy w fiszce zaplanować działania związane z przygotowaniem naszej grupy do udziału w plebiscycie na najlepszą inicjatywę?

Z uwagi na zaplanowany w tegorocznej edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ obowiązkowy udział Realizatorów w plebiscycie na najlepszą inicjatywę należy zaplanować w fiszce projektowej działania związane z przygotowaniem prezentacji realizowanego projektu.

49. Jak przygotować grupę do udziału w plebiscycie na najlepszą inicjatywę?

W przypadku fiszek składanych na działania społeczne rekomenduje się przygotowanie prezentacji/ filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu.

W przypadku gdy fiszka dotyczy wrażliwych kwestii, rekomenduje się przygotowanie np. kampanii społecznej dotyczącej danego problemu, bez wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących w projekcie.

Rekomendowane parametry zgłaszanych materiałów:

 • Fotografie: min. 1200 pixeli
 • Video: max. 1,5 minuty w jakości HD - 1920x1080

50. Jakie mogą być przyczyny formalnego odrzucenia projektu?

W pierwszej kolejności sprawdźcie, czy możecie wziąć udział w konkursie (pkt 3.1 Regulaminu). Jest to podstawowe kryterium formalne.

Następnie zapoznajcie się z kartą oceny formalnej (pkt 4.8 Regulaminu), w której opisane zostały kryteria oceny fiszki, a także możliwości odwołania lub ewentualnego uzupełnienia braków.

Podczas pracy nad wyborem konkursu w generatorze zwróćcie uwagę na:

 • Wybór operatora pod względem rejonu Waszego działania (w zakresie terytorialnym Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ),
 • Wybór właściwego konkursu w generatorze,
 • Daty rozpoczęcia i zakończenia Waszego projektu,
 • Termin złożenia fiszki on-line poprzez generator,
 • Odbiorców projektu,
 • Załączniki, które są obowiązkowe dla wybranych grup Wnioskodawców (patrz regulamin,

Ponadto sprawdźcie Wasz budżet, pod kątem:

 • Błędów rachunkowych,
 • Wymaganego wkładu własnego,
 • Obowiązujących w konkursie limitów procentowych i kwotowych (patrz regulamin),

51. Jakie są najważniejsze kryteria oceny merytorycznej projektu?

Zachęcamy do zapoznania się z merytorycznymi kryteriami oceny fiszek obowiązującymi w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ (pkt 4.8 regulaminu) według której komisja konkursowa dokona pierwszego etapu oceny. Karta została podzielona na kryteria dla projektów społecznych i kryteria dla projektów rozwojowych. Wnioskodawcy wyłonieni w pierwszym etapie zaproszeni zostaną do przygotowania prezentacji konkursowej, co oznacza, że pomysłodawca projektu odbędzie 10 – minutową rozmowę z komisją konkursową, w której uszczegółowi swój pomysł na projekt.

52. Kto podpisuje umowę finansową z Operatorem?

Umowa jest podpisywana przez:

 1. W przypadku projektu złożonego przez młodą organizację pozarządową lub inny podmiot wskazany w punkcie 3 niniejszego regulaminu – umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji. (UMOWA DWUSTRONNA)

Przy podpisywaniu umowy, młoda organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w punkcie 3.1 regulaminu zobowiązany jest dołączyć do niej dokument potwierdzający, że roczny przychód organizacji w 2017 r. nie przekracza 25 tys. zł. (np. sprawozdania finansowe, CIT-8)

 1. W przypadku projektu złożonego przez grupę nieformalną za pośrednictwem patrona – umowa podpisywana jest między operatorem a patronem. Z umowy powinno jasno wynikać, że wspierane są działania grupy nieformalnej. (UMOWA DWUSTRONNA) Patron podpisuje osobną umowę o współpracy przy realizacji projektu z grupą nieformalną. W umowie powinny zostać uregulowane obowiązki organizacji pozarządowej lub innego podmiotu zwanego patronem zaangażowanego w realizację projektu oraz wspieranej grupy nieformalnej.

53. W jaki sposób wypłacane są środki na dofinansowanie projektów społecznych?

Przekazanie środków na dofinansowanie projektu społecznego będzie miało miejsce w przypadku realizacji projektu przez młodą organizacje pozarządową lub grupę nieformalną za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wskazanego w punkcie 3.2 b) Regulaminu, czyli tzw. patrona. Środki z dofinansowania zostaną przesłane przez operatora na konto patrona w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy z operatorem. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej.

Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Każdy dowód księgowy dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na patrona.

Patron może udzielić przedstawicielowi grupy nieformalnej pełnomocnictwa do dokonywania zakupu towarów i usług niezbędnych do wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia lub może zawrzeć porozumienie wolontariackie, co stanowić będzie podstawę do wypłacenia przedstawicielowi grupy nieformalnej / osobie, z którą zawarte zostało porozumienie wolontariacie, zaliczki na pokrycie kosztów przedsięwzięcia.

W projektach realizowanych samodzielnie przez grupy nieformalne, ponoszone wydatki będą opłacane przez operatora po przedstawieniu prawidłowo wystawionych dokumentów (rachunków, faktur, itp.) dostarczonych do operatora do 7 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu, ale nie później niż 2 dni przed terminem płatności. Dokumenty finansowe są w tym przypadku wystawiane na operatora.

54. Czy młoda NGO lub patron musi posiadać wydzielone konto (subkonto) przeznaczone na dofinansowanie?

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dofinansowania.

UWAGA! Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

55. Jeżeli środki z dofinansowania wpłyną na oprocentowane konto i wygenerują odsetki, co musimy z nimi zrobić?

Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym patrona powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do operatora.

56. Czy realizowany przez nas projekt będzie kontrolowany? Jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy?

Monitoring projektu może być prowadzony w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Może on obejmować prawidłowość realizowanych działań (monitoring merytoryczny) oraz prawidłowość wydatkowania dotacji i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej (monitoring finansowy). W tym celu poprosimy o udostępnienie wszystkich dokumentów mających znaczenie dla oceny Waszego projektu (dokumentów merytorycznych, finansowych i promocyjnych). Monitoring może przyjąć formę mailową, telefoniczną lub osobistą. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu poinformujemy 7 dni kalendarzowych przed jego terminem.

 

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

 Biuro Miejski Osrodek Wspierania Inicjatyw Spolecznych podstawowe PL

Nasi partnerzy:

 Biuro Miejski Osrodek Wspierania Inicjatyw Spolecznych podstawowe PL

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

logo kopia 1m

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski